Home Blog

Conte Africain « Travaille aujourd’hui et mange demain, paresse aujourd’hui et vole demain ».

0

Conte Africain « Travaille aujourd’hui et mange demain, paresse aujourd’hui et vole demain ». Kindle Edition. Disponible en plusieurs langues africaines.  

ENGLISH-FRENCH (E-Book)ENGLISH-FRENCH (Printed Book)

 Ɓwǎla et Ilíŋgé étaient des sœurs. Elles allèrent un jour au champ, au mois de Mars, pour semer le maïs. Ɓwǎla sema sur deux billons, se fatigua et s’assit. Ilíŋgé s’efforça et continua à semer son maïs. Elle finit et vint retrouver son aînée Ɓwǎla assise à l’endroit où elle l’avait laissée. Elle concassait ses palmistes. Elle dit à sa sœur : « Ma grande sœur Ɓwǎla, ça te dirait qu’on rentre ? » Sa grande sœur lui répondit : « Tant que ça ne germe pas, je ne bougerais pas. » La suite dans ce livre…

 

 

 

French-Yemba-English Phrasebook

0

 

ANNOUNCEMENT RESULAM !!!!

After two years of hard work, is now available on Amazon, the French-Yemba-English trilingual conversation guide, containing about 2,000 expressions commonly used in everyday Yemba language conversations.

Link of acquisition of the printed book
https://amzn.to/2AXNlYj

Link of acquisition of the digital version / kindle
https://amzn.to/2T7uT6y

The book is very well organized in 31 chapters with everything you need to communicate fluently on a daily basis. (See the list of chapters at the end of this message)

After reading this book, the learner must be able to introduce himself, ask all the questions that come to his mind, in short to communicate without embarrassment with native speakers, including the elderly.

The book targets three categories of people:
1) people with a knowledge of French and wishing to learn Yemba and / or English,
2) people with a knowledge of English and wishing to learn French and / or Yemba,
3) people with knowledge in yemba and wishing to learn French and / or English. There is an android app on Google Play called “Cameroon Phrasebook”, based on this book.

Table of contents

1. Introduction | Ŋkwɔ́ | Introduction 1
1.1. Introduction en français | Ŋkwɔ́ mé aflǎŋsi. | Introduction in French. 1
1.2. Introduction in English | Ŋkwɔ́ mé ŋglísi | Introduction en anglais. 3
2. Les parties du corps | Mejʉ’ mbənnɛ̄t. | Parts of the Body 7
3. Adjectif possessif des parties du corps. | Lepɔ́ŋ méjʉ’ mbənnɛ̄t. | Possessive adjective of the Body Parts. 13
4. Présentations. | Mezhεne, lecwī nnɛ̄t. | Introductions. 21
5. Salutations et accueil. | Metsa’te pɔ́ leso’ne. | Greetings and welcome wishes. 32
6. Dire au revoir. | Lela’ne. | Say goodbye. 36
7. Poser les questions. | Lezεte menu. | Ask questions. 37
8. Relations familiales. | Alεt atseŋεŋ̄gyā. | Family relationships/kinships 46
9. Emplois, profession, métier. | Afa’/ nthū afā’. | Job, profession. 52
10. Phrases pour les voyageurs. | Meshuŋne leziŋ. | Phrases for travelers. 61
11. Amour, sentiments, romance, mariage. | Ŋkɔŋne, azwíŋ, lekwā’, alǎŋ̄gyā. | Love, feelings, romance, marriage. 66
12. Amour, sentiments, cœur brisé. | Ŋkɔŋne, azwíŋ, mezəŋ, amək ntə̄. | Love, feelings, broken heart. 78
13. Demander pardon. | Leswiŋte, lelɔ atsā. | Ask for forgiveness. 83
14. Souhaits de fête. | Meswiŋte lekāk, membhʉέ lekāk. | Feast wishes. 85
15. Temps et saisons. | Eshhʉ̄ thʉ̄ pɔ́ mefʉ’; efʉ’ njhʉ̄. | Weather and seasons. 87
16. Sensations. | Leju’nnɛ̄t. | Feelings. 90
17. Compassion. | Atsā. | Compassion. 93
18. État d’âme, humeur. | Ntɔŋ. | Mood. 94
19. Indignation, colère. | Lɔ́ŋ. | Outrage, anger. 96
20. Expression de regret. | Leka ndá’anzhɛ̄, aməkte. | Expressing regret. 99
21. Déception et désespoir. | Letapne. | Disappointment and despair. 101
22. Expressions d’étonnement. | Meshuŋne ŋkʉ’ne. | Expressions of surprise. 103
23. Questions sur l’état de santé. | Mefuŋte ánε ŋkāŋ̄nɛ̄t. | Questioning about state of health. 107
24. Réponses sur l’état de santé. | Mepiŋne mefuŋte ánε ŋkāŋ̄nɛ̄t. | Answers on the state of health. 109
25. Etats physiques. | Meyiŋ nnɛ̄t. | Physical states. 115
26. Temps, moment. | Njhʉ̄ , efʉ’. | Time, moment. 119
27. Demander et dire la date. | Lezεte pɔ́ leshūŋ ālé’é lā’. | Ask and say the date. 123
28. Pièces et équipements de la maison. | Ntsi ŋ̄gyā. | Parts and household appliances. 125
29. A table (le repas est prêt). | Njhʉ lejhʉ́ ŋ̄gwʉ̄ŋ. | Meal is ready! 129
30. Au travail. | Ajʉ’εfa’. | At work. 136
31. Expressions générales. | Meshuŋne tétshwi. | General expressions. 140
32. Grammaire. | Membə́ shuŋne. | Grammar. 158
Appendice 1 : Clavier Clafrica 162
Appendice 2 : Liste alphabétique de quelques professions en langue yemba | Nthū afā’. 163

Thanks to the authors of this precious book, for the huge sacrifice

Mr. Giresse Jiokeng Feutsa
Mr. Oliver Germain Tafouemewe
Shck Rodrigue Tchamna

And also and especially to our readers
Ms. Josephine Donke
Mrs Malagho Christelle

Long live the Yemba language, live the Cameroonian languages, live the African languages

Céhwū

0

 Céhwū : Sɑ́’ngwě’ ntám lɑ́’ Bàmìlèkē.

Nǒ’ mbɑ̄ mbèè Fʉ̀. Pó nkwāt Nò’ sǐ’ nɑ́ mbè’ zʉ̀’, ntìè’ tɑ̀ njə̄ə̄, nɑ́ tě’zʉ̀’. Fʉ̀ píá nzhwíéfʉ̀ mbɑ̀ póómfʉ̌ nsī Nò’. Mbèè mɑ̄fʉ̌ mbɑ̄ nɑ́ yì zʉ̀’ ndǒk ī.

Fʉ̀ lɑ̌’bɑ̄ mbhì mɑ̄ndēn, wěn lɑ̀ lēn. Ò lɑ̌’ghʉ̀ mbɑ̀kɑ́lɑ̄, à kwē’ mɑ̀ ǎ nkō : nzhwīē ò, pōō mbǒ, mbèè nò, njók ó lɑ̄’, nkwé’ mɑ̌ ǎ mfén ō mbɑ̀ fèn. Fʉ̀ sǐ’ nsɑ̄’ lɑ̄’ ndǒk í bɑ̄.

Mbɑ̀ yàā fhʉ́lɑ̄’ lɑ́ mbɑ̄ mɑ̀ ǎ ghʉ̌ tɑ̀’ ghɑ̀’ nkām. Ntīēntíé nkǒm, mbɑ̄ Nò’ tɑ̀ njə̄ə̄: Pààngòp, kǒmnzhì, ndàmkòm, Mɑ̄njwè’, kû’ngà’.

Fʉ̀ píá Nkámngwè’ vʉ̄’ʉ̄ bɑ́nsāh nǔngwè’, mɑ́njwè’ bɑ̄ndʉ̄ɑ̄’ lɑ̄’. Nshʉ̄ɑ̀’fʉ̌ mbɑ̄ ngǎk Fʉ̀ ndìàndìà.

Extrait: Nŋwɑ̀’nǐ Ghə̀ə̄ Fè’éfě’é 5e P76-77

 

Céhwū : Kāàsì

 Mɑ̄ŋū mɑ̄ngà’nshì pí mɑ̄ŋū kùkú’ mbɑ̄ ntìè’ ē hīēsǐ mbí ghá’ŋwɑ̀’nì píá pɑ̀nsìèsì zɑ̄ɑ̄. Làh ntō’ ntìè’ ē hīēsì béè lè, ǒ ngén sìī ndʉ̄’ njīī pʉ̀nòk tɑ̀ nɑ̄h mǒ sēn. Pʉ̀ tɑ̀ njə̄ə̄ sǐ’ ndɑ́h pàksì yɑ̀ɑ́ mbèè bɑ̄.

Ǒ nkwēn sìī ndʉ̄’, mfàkndʉ̄’ bɑ̄ nɑ́ yì pàh nté’sí mɑ̂: Pěn ngén mɑ̀ hɑ̄ ? Pěn pʉ̀ sʉ̄’ʉ̄ ? Kɑ́ tɑ́ pěn ghʉ̀ ʉ̀ ? Pɑ̀ghěnzʉ̀’ mɑ̂: pɑ̌h ngén mɑ̀ Lūm, Mbàŋgā, Dùālā… pɑ̌h pʉ̀ tāā. Làhā tɑ́ pó nkō nɑ́ làhngén Dùālā? Pʉ̀ɑ̌ mbí pɑ̀h pʉ́ɑ́. Ǒ ìnkō khʉ̀ sʉ́’ʉ́ nā ā ?

 

Ǒ ìnkwēn mɑ̄nzhì ntēn, kèn ò sī ìntēn bɑ̄ ɑ̄ ? Mfàkndʉ̄’ mɑ̂: ” pèn kɑ́ywēn wú mɑ̄nzhì í ? Pō mɑ̂: Pɑ̌h ghʉ̌ ŋwɑ̀’nì mbʉ́ɑ́ mɑ̌’ mɑ̄nzhì, mbɑ̄ kɑ́ywēn ncɑ̀ɑ̀tōm yòh.”

Pěn ìnhɑ̄ ŋwɑ̀’nǐ mɑ̄nzhǐ mbí wɑ̌? Nɑ́ yàā tūsè’ è ? Mbɑ̀ tɑ̀ fà’á, ɑ́ pèn kō’ thʉ̄ lɑ́.

Ŋwɑ̀’nǐ Ghə̀ə̄ Fè’éfě’é  P.73

Céhwū: Kǒ nʉ̀ɑ̀

Zʉ́’nʉ̀ɑ̀ lɑ̀bɑ̌ mbhì mbɑ̄ mfɑ̌’ pʉ̌nzhwīē. Yáá ntìé’è mbɑ̄ mfɑ̌’ nkwèè pʉ̀ : pōōmbâ’, pʉ̌nzhwīē, póósòm, póóngòò.

Ngɑ̌ fhʉ́njómɑ́ fɑ̌hnzɑ́, njīī pʉ̀nòk mɑ̄ntōh pɑ́’ dhʉ̄ lɑ́, mʉ̀nzhwīē pí sō, nīmvēn, mbâ’ pí nī, njə̀ə̀, pʉ̂nkhʉ̄ɑ̄ píá yɑ̀ɑ̀ zúmfɑ̀’.

Mɑ̄ŋū nkhʉ̀ɑ̀nʉ̀ɑ̀ pí mbàkngòfát mbɑ̄ tɑ̀ ntōm, ò zhī mɑ́ ntìè’ mʉ̀nzhwīē kɑ́pàā móó nkòò ndáh mbɑ̄ kò nzʉ̄’nʉ̀ɑ̀ lɑ́ kù’. Ngòfāt, mbìyā’, nzhʉ̀’, njɑ̀ɑ̀, nkwēn…

Wū pó mfāt, ǒ nzɑ̄ ntìè’ ē sēē lɑ́ mbɑ̄ mɑ̀ pō lɑ̀zʉ̌’ tɑ̌ nɑ́ báá tɑ́h nzɑ̄ lɑ́. Wěn ndí’ zɑ̄ wúzɑ́ nɑ́ yòh lɑ̄’, mɑ̀ ǎ ghàtsǐ ná ì tɑ̀ kēēmbʉ̄ɑ̄.

Nŋwɑ̀’nǐ Ghə̀ə̄ Fè’éfě’é P. 35

 

Céhwū : Lē’.

 Mǒ’ nzʉ̂’nʉ̀ɑ̀ lɑ̀bɑ́ ndí’ ghěn kò mbɑ̀ sēnɑ̄ lɑ̄, ncēh mēn ì, à mɑ̄mbīē’sī, mvɑ̄h mbèè nèhē. Yāā bɑ̄ mó’ līē’, mōō bô nɑ̄h ghòó ndǒm ī, ncwíí vàm zī.

Mbɑ̄’ ā bɑ̄ tɑ̀ ngén kò, à, yāhsî nhɑ̄ nā í nzɑ̄, njɑ̄’ mɑ̀ wú mǒ’ sēn, ntāl í mbèè.

– Ò kɑ̀’ ghén kò zě’é sēn à ?

– Nāk ā fà’á, sì’ kǒ kɑ́ tɑ̀ fà’á ā? Mbɑ̀ wò kɑ̀’ ghén kò í ? Ǹ kɑ̀ghén kò wāhà, nā ā yā’ zě’è.

Pō tō’ sʉ̀ɑ̀. Nzhìèkū’ kō yɑ̄ɑ̄, pō ghēn nzhʉ́ɑ́ mbǒmngāp nkā’, mvāt tōō yɑ̄ɑ̄. Pō zɑ̄ pìī lē’.

Extrait Nŋwɑ̀’nǐ Ghə̀ə̄ Fè’éfě’é 5e p25.

 

Céhwū : Wú ngwè’, wú póóngwè’.

Nǔ ngwè’ sī nǔ tɑ̀’ těndʉ̄ɑ̄ bɑ̄, yáá nǔ nkwèè póóngwè’. Mó’ pʉ̌ nkwá’sí mɑ́ yáá nǔ tɑ̀’ nkʉ̌ndʉ̄ɑ̄. Nǔ “Deputé” n̄tʉ̄ɑ̄ sīē, pō lī ndāt ntēn mbhì, nǔ nsɑ̂’tūsè’, pō lī nníá pō yɑ́ɑ́ thʉ̄, nǔ ntōòsì, pō tʉ̄ɑ̄’ nkwàá nā. Yāā bɑ̄ fě’è mɑ̀ ndɑ̌’ pō bɑ́ sīēcɑ̌’ í ?

Mó’ pʉ̌ n̄dí’ fǎk zʉ̀’ fà’á, mɑ̀ yáá nshʉ́ɑ́ yɑ̄ɑ̄. Pó nkwá’sí mɑ́ pó ngén mbhǐ ɑ́ tʉ̄ɑ̄’ mɑ́ nkwàà á ? Pó mbɑ̄ tɑ̀ nŋɑ̄’ làk nhɑ̄ mbí pō, pō lāh túfhʉ̀ nzhī wènòk; yāā bɑ̄ ntìè’ mǒ’ ghɑ̀’ wěn sɑ̌’ kāāsǐ nɑ́ zʉ̀’ yɑ̄ɑ̄ lɑ́, pō tīē yɑ̄ɑ̄ sɑ̌’pə̀pē’ mɑ̀ flàŋsí pɑ̀ndə̄ə̄wúzɑ̄, n̄cēh kīkēē.

Ǹ dɑ̀yǔ’ mɑ́ mǒ’ nsɑ̂’ kǒm Nshùnshʉ̀’ lɑ̀sǒk yì pʉ̀ mɑ́ wěn mbēh tɑ̀ njwēn yì kârtə̀, mɑ̀ à yá’ lǎh zʉ̌’ cǒpngwè’, zʉ̌’ ŋwɑ̀’nǐ sî, zʉ̌’ nāk-á-ń-tōh.

        Grammaire Pratique du Bamiléké Fè’éfě’é. Nzɑ̄mbʉ̄’ Ndɑ̌’kɑ́yīī. Page 52

 

Céhwū : PÈÈ NĒHĒ.

Nzɑ̄ Émɑ̄ndǎk pósí á mbí fʉ̀, mɑ́ ngɑ̌ hɑ́ mvʉ̄ɑ̄ ī cɔ̀. Mvʉ̄ɑ̄ í lɑ̀ bɑ̄ n̄gēē nā, ǎ lɑ̀ bɑ̄ n̄dáh wū ā. Ngɑ̌ lén mbí fʉ̀ mɑ́ pó m̄bī’ nēhē, mɑ́ pó n̄tʉ̄ɑ̄ nǔ tú à tʉ̄ɑ̄. Fʉ̌ lɑ̀ yū’ ghǝ̀ǝ̀ mā, n̄dēn sì’ mɑ̂: Ǎ píé lɑ̀’. ɑ́ wěn sì cɑ́’sí ī, ɑ́ wěn sì ghēē nī, ɑ́ wěn sì ghǝ́ə́ nǔ mbú ì.

Pō m̄bèè nā mɑ́ nēhē. Pó shùɑ̄nǔ tú à, fʉ̀ yòh pēn. Wɑ̌ yíí mɑ̀ ngɑ̌ hɑ́ hǔ mbí mvʉ̄ɑ̄ ɑ̄ ? Pó yòg á lɑ̄’ sì lɑ̀’ ā ncà’, sì hɑ̄ ā ngù.

Á pèn cāk nǔ yāā tɑ̄ n̄sōg ā. Ǹ kɑ̀’ yá’ yǔ’, ǹ kɑ̀’ yá’ yìī. Nù báá cāp khù ā, sì pó á nā.

   Grammaire Pratique du Bamiléké  fè’éfě’é  Nzɑ̄mbʉ̄’ Ndɑ̌’kɑ́yīī page 39 à 40?

 

Céhwū : Mbí póómɑ̄ ō, pɑ̀nzɑ̂ndʉ̄ɑ̄ sì zhǐ mvàk ntū.

Póómɑ̄ ō, nǔkɑ́ tɑ́ wéé ngǔ’ é sí’ nját n̄sī wūɑ̄ bɑ̄ ɑ̄ ? Nǔkɑ́ tɑ́ pɑ̀mbɑ̄’ yǒh kɑ̌’ n̄gʉ́ ngǔ’ nkhʉ̀ mɑ̀ wú nā ā?

Ngǎ’! Zɑ̄-sì-lɑ̌h-njàm, sì lɑ̌h nzɑ̄, sì yòò, bɑ̄ mbēē ndʉ̄ɑ̄ wéé ngǔ’ è. Yáá ntìè’ tɑ̀ njǝ̄ǝ̄, mʉ̄nkhʉ̀ɑ́ ndósīē, mɑ̄nsó “tèlègâl, nìlɔ̂ŋ”, ndí mɑ̄nkwá’sí mɑ́ zhínù bɑ́ ndhī kɑ̌ ndǒm ī lɑ́; mɑ̄ngʉ́ yì nù ntìé’è, ǎ lɑ̀ pát nté’sí ntɑ́h mbí njwátlɑ̄. Yāā lɑ̌’ ngǔ’ mbhì, wèn kūɑ̄, těndʉ̄ɑ̄ zǐ bɑ̄ sīsīē tɑ̄ ncāk nzɑ̂ndʉ̄ɑ̄.

Tɑ̄ yáá ngǔ’è, ndū mʉ̀nzhwíé nját sì shùɑ̄ túfìè, mɑ̀ ǎ yá’ cāk nsì “tèlègàl” píá nkò’ ” mòbylèt ” tɑ́ pō sɑ́’ nsāh zū kɑ́ ndʉ̄ɑ̄ lɑ́, ndáh mbōh mbʉ̄ɑ̄ mêndū ǐ kɑ́cwēē nzhì mbèè mǒhshʉ̄ɑ̄ lɑ́. Nsēn mbǎ, pɑ̀h sī kɑ́nàk mɑ̀ cìà yóh nshǔ pɑ̀h bɑ̂ ?

Wěn ngʉ́ béé ntīē nù fě’è, nzɑ̌ lí’ lēē, cìcìà sōh bī, nzhīē ntīèwū, pō bɑ̄ngén sì’ tɑ̌ lɑ́’ pɑ̀ndāk tɑ̄ ntēh ndòò yāā, mɑ̀ yāā yɑ́ɑ́ nshùndʉ̄ɑ̄ lɑ́.

Yáá ncāk mɑ́ ó lí’ bɑ̌ nzɑ̄ndʉ́ɑ́ pʉ̀, mɑ̀ ǒ kwát yò pè’è, ngʉ́ yò̀ mʉ̀nzwīē, ɑ́ nzɑ̄ lēē wāhá, ó kūɑ̄, ɑ́ mǒ’ wèn zɑ̄ yò ndʉ̄ɑ̄. Ò zɑ̌ndʉ̄ɑ̄ wèn, ò zhī mɑ́ mbɑ̀ yì njó sǐ’ mbú ò, sī ndɑ̌’ nzhwīē ī bɑ̄.

 Grammaire pratique du Bamiléké Fè’éfě’é. Nzɑ̄mbʉ̄’ Ndɑ̌’kɑ́yīī. Page 40

 

CEHWU. Lʉ́ʉ́ ndʉ̄’ Njá’ngà’.

– Sɔ̀ɔ̀ Mòōnkām, tɑ̀ ǒ zhí yǒ ò ?                                                                                     -Nǔkɑ́ pàtnī n̄tōm, nzɑ̄ ɑ̄ Nǐcə̄ ?

– Ò kɑ̀’ zhī mɑ́ ndʉ́’ cǎm Njá’ngà’, nzāksī n̄cō nshì, n̄zɑ́’sí pʉ̀nòk tɑ̀’ ɑ́?                                – Ǒ zhí wěn nɑ́ pʉ̀ pó bɑ̄ ntām lɑ́ í ?

– Nānā pí Tòókò, póó ndì à Ndɑ̌yíínǔ bɑ̄ ntām, mɑ̄ m̄fhʉ̄ mɑ̀ hīēsì.                                      -Ǒ tʉ́ɑ́ zɑ̄h zǒ nā á ?

-Ngɑ̌ ŋwǎh síéwū, njīī nsǐ síé tɑ̀ nā à zhî. Nāná ghʉ̌ lʉ́ʉ́ nɑ́ tū ī, Tòókò pʉ̄ɑ̄’ pō ī.                – Tɑ̀ pɑ̀ŋwátlɑ́’ sɑ̄’ njīī mbʉ́ɑ́ yāā à ?

– Ŋ̄h! mfàkndʉ̄’ bɑ̄ nhèè. Ǎ lǎh zʉ̌’zàk kīkēē, nzhì bɑ̄nsīā, à bɑ̄ thʉ̄ nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄.

– Tɑ́’ pō kɑ̀’ láh yɑ̄ɑ̄ ngén mɑ̀ ndʉ̄ɑ̄kǎ’ ?                                                                        -Ahâ! Ngà’kà’ kɑ̀pěh mbhì nsɔ́ nŋwándǎt nɑ́ pō, tɑ̄ níntóó nzhǐnzhǐ mfāk pí àkɔ̂l, pǎ’hù, ndáh pāndāsì n̄kwāt, mbát nhɑ̄ mó’ nhù.  ɑ́ wèn pīāh nā ī n̄nák, nkhǔndʉ̄ɑ̄ yə̄ə̄ kɑ̀’ pê’.

Nzhī mɑ́, wèn sǐ’ mɑ̄ nkhʉ́ɑ́ ndʉ̄’ bɑ̄, ǎ lɑ̀lʉ̄ʉ̄ ʉ́ ? Mɑ̀ pɑ́’ à lʉ̄ʉ̄, tɑ́’ báá lɑ́ lɑ̀ bɑ̄ sìàní yāā.

Clafrica All Lane

0
[:fr]La nouvelle version du Clafrica vous permettant de saisir du texte en caractère de langue dans la majorité des éditeurs de texte et champs d’entrée de texte est enfin disponible.

Le défit de cette application est de pouvoir faciliter la saisie en langue par les codes clafrica instantanément dans toutes les zones d’édition de texte (Word, Skype, navigateur Web …) .
Toutefois pour une traduction complète d’un texte déja saisie en code Clafrica ,la version web présente sur le site serait la mieux indiquée.

Cette livraison de version intervient avec l’ouverture  du forum sur le site qui vous permettra de discuter sur les sujets de langue entre membres inscrits au site et de dialoguer de façon écrite directement en langue.
L’application est disponible uniquement pour Windows, une vidéo tutoriel est disponible ci-dessous et vous indiquerait la procédure de téléchargement, d’installation et d’utilisation par son interface graphique.

[:]

Resulam On Canal2 Presentation

0
[:fr]Passage chez Canal2 TV
[:]

Amharic Language

0
[:fr]

Amharic Language

Amharic (????) is an Afro-Asiatic language of the Semitic branch. It is spoken as a mother tongue by the Amhara, province located in North Ethiopia. The language serves as the official working language of Ethiopia, and is also the official or working language of several of the states within the federal system. It is the second-most widely spoken Semitic language in the world after Arabic.
Amharic is spoken by about 22 million native speakers in Ethiopia. Additionally, 3 million emigrant outside of Ethiopia speak the language, including countries such as Eritrea (????), Canada, the USA and Sweden. Most of the Ethiopian Jewish communities in Ethiopia and Israel speak Amharic.
Amharic is considered as a holy language by the Rastafari (?? ???) religion and it is widely used among its followers worldwide. It is the most widely spoken language in the Horn of Africa.
It is written (left-to-right) using Amharic Fidel, ???, which grew out of the Ge’ez abugida, called in Ethiopian Semitic languages.
This trilingual application (Amharic – French- English) is probably the first of its kind in the world. It combines image, sound and writing, and facilitates learning the language from the most basic level.
This first version is composed of 12 chapters carefully organized, and other chapters will certainly follow thereafter.
We recommend you to patiently browse through the application while focusing on the three above-mentioned aspects, namely writing, pronunciation and images.
The application is split into three main parts:
– Learning mode: Here you can quietly learn the lessons.
– Quiz mode for assessing your understanding and
– Dictionary mode for a quick search of the terms included in the database.
The Setting option allows you to change the background of the application, or to choose the sequential mode. Sequential mode allows you to browse the terms exactly as they are in the database. This mode is particularly useful when learning numbers.
-In The dictionary mode, you can search for a word in English, French, or Amharic language. You can also use the clafrica code to search using the General alphabet of African Language based on International Phonetic Alphabet (IPA). You can find this code on www.resulam.com
Tip 1: Stop the music before the beginning of learning mode.
Tip 2: If application crash, as is the case with some Samsung phone, please quit the application and re-open it
N.B. We intend to develop this application for every minority language in the world. So if you are ready to contribute, please send us a mail.
N.B. 2. For low resolution phones like Techno y4 for example, parts of the application, such as quiz, will not work well.
If you like the project, please support us so we can easily develop future applications.
This application could not have been made without the help of Ms. Haymanot Alalo from Ethiopia. Thanks a million, my dear lovely friend.[:]

Twi Language

0
[:fr]

Twi Language

Twi (pronounced [t??i]) or Asante Twi, is a member of the Kwa sub-group of Niger-Congo languages. It is spoken by about 6 to 9 million Ashanti people as a first language and second language.

Twi (or Asante Twi) is a common name for two former literary dialects of the Akan language, Asante (Ashanti) and Akuapem, which are mutually intelligible. There are about 9 million Twi speakers, mainly in Ashanti Region in south Ghana. Akuapem Twi was the first Akan dialect to be used for Bible translation, and became the prestige dialect as a result.

This trilingual application (Twi – French- English) is probably the first of its kind in the world. It combines image, sound and writing, and facilitates learning the language from the most basic level.

This first version is composed of 12 chapters carefully organized, and other chapters will certainly follow thereafter.

We recommend you to patiently browse through the application while focusing on the three above-mentioned aspects, namely writing, pronunciation and images.
The application is split into three main parts:

– Learning mode: Here you can quietly learn the lessons.

– Quiz mode for assessing your understanding and

– Dictionary mode for a quick search of the terms included in the database.

The Setting option allows you to change the background of the application, or to choose the sequential mode. Sequential mode allows you to browse the terms exactly as they are in the database. This mode is particularly useful when learning numbers.

-In The dictionary mode, you can search for a word in English, French, or Twi language. You can also use the clafrica code to search using the General alphabet of African Language based on International Phonetic Alphabet (IPA). You can find this code on www.resulam.com

Tip 1: Stop the music before the beginning of learning mode.

Tip 2: If application crash, as is the case with some Samsung phone, please quit the application and re-open it

N.B. We intend to develop this application for every minority language in the world. So if you are ready to contribute, please send us a mail.

N.B. 2. For low resolution phones like Techno y4 for example, parts of the application, such as quiz, will not work well.

If you like the project, please support us so we can easily develop future applications.

This application could not have been made without the help of Mr Ernest Biney from Ghana. Thanks a million sir.[:]

Quiz Africa History

0
[:fr]22_histoireafrique1Which of the two French Presidents below is right?

“The drama of Africa is that African man has not entered history sufficiently. The African peasant, who for millennia lives with the seasons, whose ideal of life is to be in harmony with nature, facing only the eternal beginning of time, punctuated by the endless repetition of the same gestures and same words … ”

Nicolas Sarkozy

Unfortunately for him, his predecessor, Jacques Chirac, former President of the Republic of France, stressed that

“African man has entered history. He even entered the first. One can only have respect for them, the respect one should have for a common ancestor. ”

The answer in this application

Https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resulam.android.quiz_africa

Did you say you love Africa? Yes? And how can we love our Mother Africa if we do not even know her history?

Resulam offers this quiz about the history and knowledge of our dear and beautiful country/continent, Africa.

One can become patriotic via: sports, cinema, art, culture, but especially through the knowledge of the history of one’s country.

– Whether you are a teacher, student preparing exam, political actor, journalist, doctor, farmer, “Buy and sellam”, carrier, house builder, this quiz will help you understanding the history of your Mother Africa.
– This quiz will also help foreigner and tourists in Africa, to get an idea of the history of Mother Africa.

Note that the application is under construction, and may contain, some erroneous information. If you find these kind of questions, please let us know, with possible references to support your suggestions.

If you love what we are doing, please kindly support us so that the application remains free and we keep providing new updates.

If you have other resources (documents, audio excerpts, images, etc.) that can allow us to extend this application, please send it to us and we will integrate them as we go along.

May the Lord help Africa so that through Our History we can consolidate the African Unity so much desired by our ancestors.
The Resulam team
Aimons-nous notre continent l’Afrique ? Oui ? Et de quelle manière si nous ne connaissons même pas son histoire ?
Resulam vous offre ce quiz sur l’histoire et la connaissance de notre cher et beau pays/continent L’Afrique. On peut devenir patriote via : le sport, le cinéma, l’art, la culture, mais aussi et surtout par le truchement de la connaissance de l’histoire de son pays.

– Que vous soyez enseignant, étudiant, élève en classe d’examen, acteur politique, journaliste, médecin, paysan, “Buy and sellam”, colporteur, pousseur, maçon, ce quiz vous permettra de vous approprier de l’histoire de votre pays.
– Ce quiz permettra aussi aux étrangers et touristes du Cameroun, d’avoir une idée de l’histoire du Cameroun.

Si vous aimez ce que fait Resulam, bien vouloir le manifester par des dons pour motiver l’équipe de travail. Pour cela, rendez-vous sur www.resulam.com.
Instructions:
Notez que, l’application est en pleine construction, et malgré la rigueur que nous nous donnons pour la fiabilité des informations, certaines informations peuvent être non avérées. Si vous trouvez ce genre de questions, bien vouloir nous le signaler, avec ci-possible des références à l’appui.

Si vous aimez nos œuvres, bien vouloir nous soutenir afin que l’application demeure gratuite et que nous puissions continuer à fournir du contenu.

Que le Seigneur Vienne en aide à l’Afrique afin qu’à travers Notre Histoire nous puissions consolider l’Unité Africaine tant désirée par nos Ancêtres.

L’équipe de Resulam.

Download the application on Google play with the following link:

Accéder à l’application

[:]

Chichewa Visual Dictionary

0
[:fr]

Chichewa Visual Dictionary

21_chichewa2Nyanja (chinyanja), also known as Chewa (Chichewa) after the largest tribe speaking it, is a Bantu language spoken in parts of Malawi, where it is an official national language along with English, and also in Zambia, Mozambique, where the language is known as Nyanja or Chinyanja, and Zimbabwe. Between 7 and 8 million people speak Chichewa.

This trilingual application (Chichewa – French- English) is probably the first of its kind in the world. It combines image, sound and writing, and facilitates learning the language from the most basic level.
This first version is composed of 12 chapters carefully organized, and other chapters will certainly follow thereafter.
We recommend you to patiently browse through the application while focusing on the three above-mentioned aspects, namely writing, pronunciation and images.
The application is split into three main parts:
– Learning mode: Here you can quietly learn the lessons.
– Quiz mode for assessing your understanding and
– Dictionary mode for a quick search of the terms included in the database.
The “Setting” option allows you to change the background of the application, or to choose the sequential mode. Sequential mode allows you to browse the terms exactly as they are in the database. This mode is particularly useful when learning numbers.
-In The dictionary mode, you can search for a word in English, French, or Chichewa language. You can also use the clafrica code to search using the General alphabet of African Language based on International Phonetic Alphabet (IPA). You can find this code on www.resulam.com
Tip 1: Stop the music before the beginning of learning mode.
Tip 2: If application crash, as is the case with some Samsung phone, please quit the application and re-open it
N.B. We intend tp develop this application for every minority language in the world. So if you are ready to contribute, please send us a mail.
N.B. 2. For low resolution phones like Techno y4 for example, parts of the application, such as quiz, will not work well.
If you like the project, please support us so we can easily develop future applications.
This application could not have been made without the help of Mr Lumbani Msiska from Malawi. Thanks a million sir.

Download the application on Google play with the following link:

Accéder à l’application

[:]

Swahili Visual Dictionary

0
[:fr]

Swahili Visual Dictionary

19_swallili2Swahili, also known as Kiswahili, is a Bantu language and the first language of the Swahili people. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of eastern and southeastern Africa, including Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambique and the Democratic Republic of the Congo.

Note : This is still an alpha test version. So please kindly send us every error you will find in the application to contact@resulam.com

This trilingual application (Swahili – French- English) is probably the first of its kind in the world. It combines image, sound and writing, and facilitates learning the language from the most basic level.
This first version is composed of 12 chapters carefully organized, and other chapters will certainly follow thereafter.
We recommend you to patiently browse through the application while focusing on the three above-mentioned aspects, namely writing, pronunciation and images.
The application is split into three main parts:
– Learning mode: Here you can quietly learn the lessons.
– Quiz mode for assessing your understanding and
– Dictionary mode for a quick search of the terms included in the database.
The Setting option allows you to change the background of the application, or to choose the sequential mode. Sequential mode allows you to browse the terms exactly as they are in the database. This mode is particularly useful when learning numbers.
-In The dictionary mode, you can search for a word in English, French, or Swahili language. You can also use the clafrica code to search using the General alphabet of African Language based on International Phonetic Alphabet (IPA). You can find this code on www.resulam.com

Tip 1: Stop the music before the beginning of learning mode.
Tip 2: If application crash, as is the case with some Samsung phone, please quit the application and re-open it

N.B. We intend to develop this application for every minority language in the world. So if you are ready to contribute, please send us a mail.

N.B. 2. For low resolution phones like Techno y4 for example, parts of the application, such as quiz, will not work well.

If you like the project, please support us so we can easily develop future applications.

This application could not have been made without the help of Mr Agapiti Shayo from Tanzania. Thanks a million sir.

Download the application on Google play with the following link:

Accéder à l’application

[:]