Greeting

Beti-Fang : Mbōlō !

Wolof: Nā ngā def !

Duala: Mà sómà

Yemba : Á lɛ̀ kɔ̄

Nufi : Mbə̄ə̄ lɑ́ !

Lingala: Mbōtè

Igbo: Ndēèwō

Xhosa : Mǒlò

No more excuse for not being able to speak your ancestral languages. Thanks to Resulam, you can now learn to speak and write your ancestors languages. Take action NOW !!!

Follow us :

WHAT WE DO

Language Promotion through new technologies

We use new technologies to promote the learning of ancestral languages in Africa and throughout the world. We develop Desktop, Web and Android applications for learning ancestral languages.

Videos and Books for Learning

We publish books and Videos for learning African languages, ranging from, Vocabulary, Conversation, fairy tale books, phrasebooks, novels, grammar books, etc.

Research & Translation

We translate from and into African languages, and vice versa, using the Phonetic Alphabet of African Languages.

OUR MISSION

Resulam is a non-profit association which aims to revive and promote ancestral languages that are less technologically developed. To achieve its goals, Resulam has opted to take advantage of new technologies to disseminate, propagate, spread and distribute to as many native speakers of these languages as possible.

Latest Projects

Audio Phrasebooks in African Languages

Daily-life expression for communication. Some are associated with images and word spelling.

Clafrica all Lane

Virtual Keyboard Input Method that allows to write the Phonetic Alphabet of African Languages.

Web and Android applications

Production of Android and web applications.

Videos for learning African Languages

Please subscribe to our Youtube channel, and get a wealth of videos for learning African Languages for Free.

Testimonials

Mə̌ŋ lɛ̀ Medjiodong Malagho Christelle. Lezīŋ ā shūŋnè alā' zīk lɛ̀ Yɛ̂mba. Me shūŋne àpǎk àlā' mbī nù à Kàmèlūn. Mə̄ŋ ke fùɔ̄ à ne me zèzēŋɛ̀ ŋènéŋèné Despite my fluency in the Yemba language, I lacked the proper ready and writing skill. Thanks to the alphabet lesson on youtube, finally made it.

Malagho Christelle

Yemba Language, Italy

Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ póómɑ̄ Zēn zǎ mɑ́ Njǎ'mbū' Ngɑ̌ nsī mɑ́ Flǎŋsì Ngɑ̌ mɑ̀nzhī'sī ghə̀ə̄lɑ̄' pí mbɑ̄ Ca᷅mnà' Nnàk ndɑ̀'ndɑ̀' sǐ' ndīē mɑ̄nzhì bɑ̄ ! Leaving in an environment where nobody speak the fèéfě'è, Resulam was everything I wanted to learn the fundamental speak and write

Marilyn Djambou

Nufi Language, France

Lezí’né méshuŋne ŋgwa’ne ŋgwa’né á cʉε azō ŋ́kwa puɔ. Lenɔ’te ánε leghimbú’e pɔ́ atɔŋɔmvéŋ, letɔ̄ŋ pɔ́ lezwi’te a te zέ ńtʉ̄ɛ̄. Nnɔ yi puu ŋ́gókó afa’ jʉɔ́ mέt á gɔ lε RESULAM. O gɔ lɔkɔ atɔŋɔmvéŋ pɔ́ leghimbú’e, ŋ́ghʉ̄ méŋwa’ne ḿbúú ńzí’né á Yémba pɔ́ mmɔ̄’ méshuŋne apak alā’ Áflíka te nzhέ zhέ. Asiyakne pɔ́ awu’te á m̄bú RESULAM. EFɄJɄƆ́

EFɄJɄƆ́

Yemba Lang. Italy

Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ mfámfāt! Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ pɑ̀ mbɑ̄', pɑ̀ shʉ̀ɑ̀ncɑ̄k ghə̀ə̄ lɑ̄' yōh! yà zén mɑ́ ngǎ'kò cɑ̀'kām Anselme. Ngǎ mɑ́ mīā nkōō , mēn kāā póónē ntám Túnkə̀ə̀. Thanks to Resulam the videos and the applications provided was able to write my mother tongue the Nufi

Ngako Anselme

Nufi Language, Cameroon

Latest Post