Borrowed words in Nufi

hǒghə̀ə̀ : un emprunt de langue; ex. pɑ̀h lʉ̄ɑ̄' hǒghə̀ə́ nɑ́ ghə̀ə̀ yōh : défendons les emprunts dans notre langue; anto. sí'ghə̀ə̀. Quelques mots d'emprunts recensés en langue fè'éfě'è. N.B. La liste est loin d'être exhaustive. Pō sǐ' ndēn mɑ́ = Psdm. Pó ndēn mɑ́ = Pdm. ODL = Origine de l'emprunt. 1. Avion/ Psdm « Afion...
Meilleur Slow Romantique en langue Bamiléké fe’efe’e (Nùfī) Djoumbissie Gerard : khʉ̀ɑ̀ ntāl ā

Meilleur Slow Romantique en langue Bamiléké fe’efe’e (Nùfī) Djoumbissie Gerard : khʉ̀ɑ̀ ntāl ā

*Chanson mbɑ̄’ Njòómbísīē* : Khʉ̀ɑ̀ ntāl ā *Artiste* : *Yāā bɑ̌ līē’ yì wèn sī mbèè bɑ̄* : Le jour qu’il n’y aura personne à la maison *Yāā bɑ̌ līē’ yì mɑ̄ à móó ghěn tōm* : Le jour que ta mère sera en voyage *Ò cōmsī nsɑ́’ pɑ́h ó vɑ̄h* : Souviens-toi et viens…

Chanson Folklorique Bamileke nufi  Fabrice de Bana: Wen sǐ’ nkūɑ̄ bɑ̄ mɑ ǎ njīī  : Qui vivra verra

Chanson Folklorique Bamileke nufi Fabrice de Bana: Wen sǐ’ nkūɑ̄ bɑ̄ mɑ ǎ njīī : Qui vivra verra

*Lyrics de la chanson* : Wen sǐ’ nkūɑ̄ bɑ̄ mɑ ǎ njīī Qui vivra verra *Ka’yǒh Nzɑ̂ Mɑ̂npǒ’kām Fabrice Debana* : *Mfâhtìè* : Shck Ngǎ’ko Cɑ̌’kām pí Shck Ca᷅mnà’ *N dɑbɑ̌ mên Mɑ̄nǐnko’, n̄sə̄ə̄ ndʉndām* : J’étais enfant de Mɑ̄nǐnko’ (mère des jumeaux choyée), j’ai manqué le jujube *Tɑ n kɑ́lǎh kɑ́ tɑ́ pēn ngʉɑ’ndʉ̄ɑ̄…