Nufi

Borrowed words in Nufi

hǒghə̀ə̀ : un emprunt de langue; ex. pɑ̀h lʉ̄ɑ̄’ hǒghə̀ə́ nɑ́ ghə̀ə̀ yōh : défendons les emprunts dans notre langue; anto. sí’ghə̀ə̀.

Quelques mots d’emprunts recensés en langue fè’éfě’è. N.B. La liste est loin d’être exhaustive.
Pō sǐ’ ndēn mɑ́ = Psdm.
Pó ndēn mɑ́ = Pdm.
ODL = Origine de l’emprunt.

1. Avion/ Psdm « Afion » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̂’fōh (voiture de l’air), Sâktēnɑ̄ (l’oiseau en fer). ODL: Avion

2. Haricot/ Psdm « Alakou » bɑ̄. Pdm: Nkwēn, nkwénmbàk. ODL: Haricot

3. Engrais/ Psdm « Aŋgrɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Ngwá’cɑ̄’ (Le sel de la terre), Nhóócɑ̄’. ODL: Engrais

4. Heure/ Psdm « Āwà, hāwà » bɑ̄. Pdm: Nàm. ODL: Hour

5. La banane/ Psdm « Bàánà, bàlínà » bɑ̄. Pdm: Làt, tòk, nkɑ̀ndī. ODL: Banane

6. Cruel/ Psdm « bād » bɑ̄. Pdm: Sìcə̄nzèn. ODL: Bad qui signifie mauvais.

7. Dangereux/ Psdm « bād » bɑ̄. Pdm: Sìpè’/sìpə̀’. ODL: Bad qui signifie mauvais.

8. Grave/ Psdm « bād » bɑ̄. Pdm: Shwītōk, ghɑ̀’. ODL: Bad qui signifie mauvais.

9. Mauvais/ Psdm « bād » bɑ̄. Pdm: Sìpè’/sìpə̀’, pɑ̄h/pə̄h, sìànì, pɑ̄psī. ODL: Bad qui signifie mauvais.

10. Terrible/ Psdm « bād » bɑ̄. Pdm: Ghɑ̀’, sìànì. ODL: Bad qui signifie mauvais.

11. Personne méchante/ Psdm « bád wèn » bɑ̄. Pdm: Wènsìpè’/wènsìpə̀’, ndàm/ndàb. ODL: Bad qui signifie mauvais.

12. Il est méchant, elle est méchante/ Psdm « Bād. Ǎ bád tɑ̀’ » bɑ̄. Pdm: Ǎ sénthʉ̄ yə̄ə̄ (il/elle a un cœur noir). ODL: Bad qui signifie mauvais.

13. Malchance/ Psdm « Bàlɔ̂k » bɑ̄. Pdm: Pə́hzīī. ODL: Bad luck

14. La banque/ Psdm « Bâŋ » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀nkɑ̄ɑ̄. ODL: Banque, bank

15. Bicyclette, vélo/ Psdm « Bāsīkò » bɑ̄. Pdm: Kwā’. ODL: Bicycle

16. Panier/ Psdm « Bàskîŋ » bɑ̄. Pdm: Nshìè. ODL: Basket

17. Bateau/ Psdm « Bàtô » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̂’nshì. ODL: Bateau

18. Cimetière/ Psdm « Bènìŋgrɔ̂ŋ » bɑ̄. Pdm: Fìè, Nshʉ̄ɑ̄fhʉ́sīē. ODL: Burying ground

19. Bic/ Psdm « Bic/Mine » bɑ̄. Pdm: Nkwě’ŋwɑ̀’nì (le pilon de l’écriture). ODL: Bic

20. Festivité, fête, célébration/ Psdm « Bigday/Dina » bɑ̄. Pdm: Cà’sì. ODL: Big day / diner (anglais, français)

21. Anniversaire/ Psdm « Bigday/Nùmbɛ̀sɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Líé’zī (jour de naissance). ODL: Big day / diner (anglais, français)

22. La couverture, la couette/ Psdm « Blàŋgī, bə̀lə̀ŋ (ghomala) » bɑ̄. Pdm: Ndhîkwēn (drap), nkâpfōh (couverture). ODL: Blanket

23. Cercueil/ Psdm « Bōksì » bɑ̄. Pdm: Mbù’fhʉ́wèn. ODL: Box, boxes

24. Un box, un coffre/ Psdm « Bōksì » bɑ̄. Pdm: Mbù’. ODL: Box

25. Bon !/ Psdm « Bon! » bɑ̄. Pdm: Lɑ́, fà’á lɑ́. ODL: Bon !

26. Bouteille/ Psdm « Bótrò » bɑ̄. Pdm: Ntū’/tʉ̀tʉ̄ɑ̄’ (genre de calebasse). ODL: Bottle

27. Pain/ Psdm « Brèd » bɑ̄. Pdm: Tòòtōm (Le rôti des étrangers). ODL: Bread

28. La brousse/ Psdm « Bûsì » bɑ̄. Pdm: Tàm, Kò. ODL: Brousse

29. La bière/ Psdm « Byâ » bɑ̄. Pdm: Ghɑ̀’ndù’ (boisson dure). Ndǔ’ ngòfāt (boisson de maïs). ODL: La bière

30. Cahier/ Psdm « Cahier » bɑ̄. Pdm: Pú’ncə̀ə̀ (paquet de feuilles), Ncə̀ə̄tìè (feuille d’écriture). ODL: Cahier

31. Compact Disk/ Psdm « CD » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄nìkā’, Ká’yòh (assiette qui chante). ODL: Compact disk cd

32. Midi/ Psdm « Cə̂b » bɑ̄. Pdm: Njɑ̌hnàm/Njə̌hnàb. ODL: Twelve qui signifie douze.

33. Chéri(e)/ Psdm « Chéri(e) za » bɑ̄. Pdm: Mbǎ’ntām à (Mon cœur) Mēngābɑ̄yū’ à. ODL: Chéri(e)

34. Enseignant, maître, professeur/ Psdm « Cícà (Titcha) » bɑ̄. Pdm: Nsìèsì (celui qui montre). ODL: Teacher

35. Cinéma/ Psdm « Cinema » bɑ̄. Pdm: Yīīnshìīndʉ̄ɑ̄ (voir au mur). ODL: Cinema

36. Ruse/ Psdm « Koní konī » bɑ̄. Pdm: Zhīsì. ODL: Cony (Anglais obsolète pour ruse)

37. Eglise/ Psdm « Cōsì, cɔ̂sì ( Tchossi) » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀sīē (La maison de Dieu). ODL: Church

38. Carte d’identité/ Psdm « Dàŋzhìtɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Ŋwɑ̀’nǐlèn (le document avec lequel on vous remarque ; cf. lèn : remarque ; ndén : remarquer). ODL: Carte d’identité

39. Seulement/ Psdm « Dǎsō » bɑ̄. Pdm: Ndɑ̌’. ODL:

40. Dette/ Psdm « Dɛ̂k » bɑ̄. Pdm: Njō. ODL: Dette/debt (anglais, français)

41. Directeur/ Psdm « Dilɛ̀ktɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Nsɑ̂’. ODL:

42. Même, de même/ Psdm « Dìshɛ̂m » bɑ̄. Pdm: Mbʉ̄ɑ̄ shʉ̀’. ODL: The same

43. Docteur, médecin/ Psdm « Docta » bɑ̄. Pdm: Ngà’kà’ (le détenteur de la médecine, de la magie). ODL: Doctor

44. Sale/ Psdm « Dòtì » bɑ̄. Pdm: Ncǎhncàh/ncɛ̌hncɛ̀h. ODL: Dirty qui signifie sale

45. Le drap/ Psdm « Drâ » bɑ̄. Pdm: Ndhīkwéndʉ̄ɑ̄. ODL:

46. Unité de la monnaie/ Psdm « Dúlà, ndōlà » bɑ̄. Pdm: Mbāp. ODL: Dollar

47. Pharmacie/ Psdm « Fàkmasî » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̄hù (la salle des médicaments). ODL: Pharmacie

48. Prêtre, pasteur/ Psdm « Fālà » bɑ̄. Pdm: Nkâmsīē. ODL: Father

49. Champ, plantation/ Psdm « Fâm » bɑ̄. Pdm: Kò, nʉ̀ɑ̀. ODL: Farm (anglais)

50. Congés, vacances/ Psdm « Fàŋkâŋsì » bɑ̄. Pdm: Hwīēsì (le repos). ODL: Vacances

51. Manière, comportement, habitude/ Psdm « Fāsì, fāshə̀m » bɑ̄. Pdm: Mbʉ̄ɑ̄, màà. ODL: Fashion (anglais)

52. Boutique, échoppe/ Psdm « Fátrɛ̀, shɔ̂p » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀ntēē (maison du commerce). ODL: Factory (Shop)

53. Fourchette/ Psdm « fɔ̀shɛ̂, fɔ̄kshɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Nsɔ̀, lû’nsɔ̀ (la cuillère qui sert à piquer). ODL: Fɔ̀shê n’est pas différent de fourchette.

54. Franc (unité monétaire)/ Psdm « Fə̀lâŋ » bɑ̄. Pdm: Ngàm (unité de compte). ODL: Franc

55. Fièvre/ Psdm « Fīpà » bɑ̄. Pdm: Kó’nā. ODL: Fever

56. Poisson/ Psdm « Fīsì » bɑ̄. Pdm: Mbɑ̀ɑ̄nshì (La viande de l’eau), Mbìēnshì. ODL: Fish

57. Être capable, être en mesure/ Psdm « Fīt » bɑ̄. Pdm: 1. Kù’ (suffire), kù’sì, nzhī. 2. mbɑ́, pɑ́, pɑ́’. Ex. Mbɑ́ ǹ zāb ō : Je suis en mesure de te battre. Pɑ́’ ń dɑ̀ ghʉ́ : Je ne peux pas le faire.. ODL: Fit qui signifie habilité à.

58. Fleur/ Psdm « Flāwa » bɑ̄. Pdm: Nsə̀ə̀ (cf. nsə́ə́ : fleurir). ODL: Flower

59. La fleur/ Psdm « Flāwà » bɑ̄. Pdm: Nsə̀ə̀. ODL: Flower 🌸

60. Premier/ Psdm « fósì » bɑ̄. Pdm: Ntūmbhì. ODL: First

61. Première fois/ Psdm « fósì tām, fósì tāp » bɑ̄. Pdm: Ntūmbhì ntìè’. ODL: First time

62. Photo/ Psdm « fóto/ Pīcà » bɑ̄. Pdm: Nìnì, Cʉ̀càk (l’ombre). ODL: Photo

63. Réfrigérateur/ Psdm « Frègo » bɑ̄. Pdm: Ntǎ’nìì (Le magasin du froid), Mbù’nìì. ODL: Frigo

64. La poêle/ Psdm « Frɛ̀pâ » bɑ̄. Pdm: Pɑ́ɑ́càk (marmite plate). ODL: Frying pan

65. Le marteau/ Psdm « Hāmà, Màktô » bɑ̄. Pdm: Zàpntə̄ə̄ (Qui tape le fer). ODL: Hammer

66. Demi/ Psdm « Hāp, hâp » bɑ̄. Pdm: Kàm, kàm nkɑ̀ndàk. ODL: Half

67. Aide/ Psdm « Hɛ̂p, hɛ̂ptə̀ » bɑ̄. Pdm: Kôsì, zhììsì, ywìmtə̀. ODL: Help

68. Pays étranger/ Psdm « Hōm/hə̄b, hôm » bɑ̄. Pdm: Ngwè’sìtē’kə̄ə̄/ngə̀’sìtə̄’kə̄ə̄ (pays où on ne sifflote pas). ODL: Home (anglais maison; quand les colons rentraient chez eux, ils disaient )

69. Genre, sorte/ Psdm « Ká, Kánà » bɑ̄. Pdm: Ntīē. ODL: Kind

70. Toilettes/ Psdm « Kàbìnê » bɑ̄. Pdm: Mfʉ̀nì, zʉ̌’nì, zʉ̌’zʉ̀’, kwàà. ODL: Cabinet

71. Ceinture/ Psdm « kɑ̀ndā » bɑ̄. Pdm: Kɔ̀. ODL: Girdle (anglais)

72. Menuisier/ Psdm « Kāpīndà » bɑ̄. Pdm: Nkōòntʉ̄. ODL: Carpenter

73. Serviteur/ Psdm « Kārīyà » bɑ̄. Pdm: Ngà’mfɑ̀’ (celui qui travail pour quelqu’un). ODL: Carrier

74. Le manioc/ Psdm « Kàsálà » bɑ̄. Pdm: Shʉ̀ɑ̀sòm, shʉ̀ɑ̀sə̀b. ODL: Cassava

75. Le cahier/ Psdm « Kayê » bɑ̄. Pdm: Pú’ncə̀ə̀. ODL: Cahier

76. Armoire/ Psdm « Kɔ̄bɔ̄tì » bɑ̄. Pdm: Mbù’. ODL: Cupboard

77. Ami, personne de la même génération/ Psdm « Kɔ̀mbànî » bɑ̄. Pdm: Sēn, Wēē. ODL: Companion

78. Compteur/ Psdm « Kɔ̀mtɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Nsâh. ODL: Compteur

79. Cour de justice/ Psdm « Kɔ̂t » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀ncà’. ODL: Court (anglais)

80. Secrétaire/ Psdm « kə̀lɑ̄k » bɑ̄. Pdm: Ntìèŋwɑ̀’nì. ODL: Clerk qui signifie employé de bureau, greffier, secrétaire de municipalité.

81. Kilo/ Psdm « Kīlò » bɑ̄. Pdm: Ngò’, fʉ̀ɑ̄’zàt. ODL: Kilo

82. Clé/ Psdm « kíndʉ̄ɑ̄ » bɑ̄. Pdm: Kòhndʉ̄ɑ̄, cô’ndʉ̄ɑ̄. ODL: Kíndʉ̄ɑ̄ vient d’une composition de deux mots: 1– key, mot anglais signifiant clé et 2– ndʉ̄ɑ̄ mot fè’éfé’è qui signifie maison.

83. Cuisine/ Psdm « Kíssì » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀lə̄ə̄ (salle à cuisiner). ODL: Kitchen

84. Noix de coco/ Psdm « Kòkònɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Mbǎ’tōm/Mbǎ’tə̄b (Palmiste qui vient de l’Etranger). ODL: Coconut

85. Le peigne/ Psdm « Kōm, kómtū » bɑ̄. Pdm: Sàtū, nkô’tū. ODL: Comb (anglais)

86. Gobelet/ Psdm « Kópnshì » bɑ̄. Pdm: Ntū’. ODL: Cup

87. Fil électrique/ Psdm « Kùrâŋ » bɑ̄. Pdm: Nkhʉ̌mōh (La corde de la lumière). ODL: Courant (français)

88. Macabo râpé/ Psdm « Kwǎàkōō » bɑ̄. Pdm: Ghǒ’ngòòmbōk, ghǒ’kú’kà’. ODL:

89. Secrétaire/ Psdm « Kαlαk » bɑ̄. Pdm: Ntìèŋwɑ̀’nì (Qui écrit la lettre). ODL: Clerk

90. Radio/ Psdm « Ladīò » bɑ̄. Pdm: Mbǔ’nkèn (La piste, le media de l’information). ODL: Radio

91. Lampe tempête/ Psdm « lámbò » bɑ̄. Pdm: Cǎkmōh. ODL: Lámbò viendrait dù mot anglais oil lamp, lamp oil qui signifie lampe tempête.

92. Apprendre/ Psdm « Lānī wū, ndānī wū » bɑ̄. Pdm: Nzhī’sī wū. ODL: Learning

93. Récompenser, ajouter un bonus/ Psdm « Lāsī, Lātə̄, ndāsī » bɑ̄. Pdm: Mɑ̀’, mɑ̀’sì, mmɑ́’sí (lancer plusieurs fois). ODL: Dash (pidgin)

94. Dernier/ Psdm « Lassi » bɑ̄. Pdm: Ndèhsì (Qui termine, qui complète). ODL: The last

95. Lumière/ Psdm « Lātrɛ̄ » bɑ̄. Pdm: Mōh, Nkɑ̀’. ODL: Lighter

96. Le sofa, le fauteuil/ Psdm « Lɔ́ŋcâ » bɑ̄. Pdm: Lǎknè’, lǎknə̀’ (La chaise à coucher). ODL: Long chair (anglais)

97. Le verni à ongle/ Psdm « Lělèè » bɑ̄. Pdm: Mvátnkàp (huile à ongle). ODL: ?

98. La règle/ Psdm « Lɛ̂glɑ̀ » bɑ̄. Pdm: Nkùɑ̀nkà’ (qui sert à tracer un trait). ODL: La règle

99. Examen/ Psdm « Lɛ̀kzamân » bɑ̄. Pdm: Làksì. ODL: Examen

100. Par-dessus, imperméable/ Psdm « Lɛ̀nkût » bɑ̄. Pdm: Kǒmbàk. ODL: Rain-coat

101. Locataire/ Psdm « Lɛ̄ntà » bɑ̄. Pdm: Ndōò, ndōòpè’è. ODL: Renter

102. Lame de rasoir/ Psdm « Lísà » bɑ̄. Pdm: Fɑ̀’. ODL: Razor (anglais)

103. Le litre/ Psdm « Lītà » bɑ̄. Pdm: Fhʉ̀ɑ̄’nshì (la mesure des liquides). ODL: Liter

104. Cadenas/ Psdm « Lókndʉ̄ɑ̄ » bɑ̄. Pdm: Fhʉ̀ndʉ̄ɑ̄. ODL:

105. Seau, récipient/ Psdm « Lòŋgā » bɑ̄. Pdm: Tʉ́ɑ́nshì (récipient de l’eau). ODL: ???

106. Un avocat de profession/ Psdm « Lōyà » bɑ̄. Pdm: Nkôntā’ (Qui défend ; cf. nkō : prendre ; ntā’ : prétexte). ODL: Lawyer (anglais)

107. Chambre/ Psdm « Lûm, lúmndʉ̄ɑ̄, lə́mndʉ̄ɑ̄ » bɑ̄. Pdm: 1. Ntámndʉ̄ɑ̄. 2. Tô’ndʉ̄ɑ̄. ODL: Room (anglais)

108. Allumettes (Matches)/ Psdm « Mācīsī » bɑ̄. Pdm: 1. Khʉ́ɑ́’mōh (khʉ̄ɑ̄’ : égratigner, couper, mōh : le feu) 2. Nkhʉ̄ɑ̀’mōh (qui sert à éclore le feu). ODL: Matches (anglais)

109. Macabo/ Psdm « Màkàbò, kàpò, mə̀kàpù » bɑ̄. Pdm: Ngòòmbōk, kú’kà’. ODL: Macabo

110. Grand-mère/ Psdm « Màmī » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄ ndāmɑ̀ (la mère de la mère). ODL: Mummy

111. Sirène/ Psdm « Màmí wàtā » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄ à nshì (La mère de l’eau). ODL: Mummy water

112. Ma maman/ Psdm « Mami za » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄vǒ, Mɑ̄wɑ̄. ODL: My mummy

113. Maman/ Psdm « Mami, o, rémé, lamé » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄. ODL: Mummy

114. Magasin/ Psdm « Mangazin » bɑ̄. Pdm: Ntà’. ODL: Magasin

115. Mariage/ Psdm « mārē » bɑ̄. Pdm: Lə́ə́ndʉ̄ɑ̄ (préparer, cuire la maison). ODL: Married qui signifie marié

116. Mon mari/ Psdm « Māsà » bɑ̄. Pdm: Ndū à. ODL: Mister

117. Monsieur/ Psdm « Māsà » bɑ̄. Pdm: Mbɑ̄’, táà. ODL: Mister, master

118. Sœur religieuse/ Psdm « Masɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Nzhwīèsīē (femme de Dieu). ODL: Ma sœur

119. Le messager/ Psdm « Māshīnjà » bɑ̄. Pdm: Nsìènkèn, ngà’nzhì. ODL: Messenger

120. Allumette/ Psdm « Mɑ̄shīsì » bɑ̄. Pdm: Nshwīàmōh. ODL: Match, pluriel matches qui signifie allumette

121. La messe/ Psdm « Māsì » bɑ̄. Pdm: Téhndòò (action de retirer, d’enlever la malédiction). ODL: Messe

122. La mère, le père/ Psdm « Màtɛ̂r, patɛ̂r » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄, mbɑ̄’. ODL: Latin

123. La mère est là ?/ Psdm « Màtέr ndʉ̄ɑ̄ ɑ́ ? » bɑ̄. Pdm: Mɑ̄vǒ ndʉ̄ɑ̄ ɑ́ ?. ODL:

124. Peut-être/ Psdm « Mbe’tam, mbə́’tāp » bɑ̄. Pdm: Mbé’ntìè’, Mó’ntìè’. ODL: Time

125. Payer une rançon, racheter/ Psdm « Mbēē, pēē » bɑ̄. Pdm: Nhɑ̄ nkɑ̄ɑ̄ shǔ’pù’.. ODL: Pay qui signifie payer.

126. Payer, donner de l’argent pour un service rendu/ Psdm « Mbēē, pēē » bɑ̄. Pdm: Ncō’ nkhǔ wèn, ncō’ mbó mfɑ̌’ wèn, nhɑ̄nkɑ̄ɑ̄. ODL: Pay qui signifie payer.

127. Payer, rétribuer/ Psdm « Mbēē, pēē » bɑ̄. Pdm: Ncō’ nkhǔ wèn, ncō’ mbó mfɑ̌’ wèn, nhɑ̄nkɑ̄ɑ̄. ODL: Pay qui signifie payer.

128. Légumes amers/ Psdm « Mbìtàlī » bɑ̄. Pdm: Njɑ̀ɑ̄dhì (légumes amer), dhìshʉ́ɑ́’ njɑ̀ɑ̀. ODL: Bitter leaves

129. Jouer, s’amuser/ Psdm « Mblé » bɑ̄. Pdm: Ntʉ́ɑ́’, ngʉ́ sʉ̀ɑ̀. ODL: Play

130. Punir/ Psdm « Mbōnōsī » bɑ̄. Pdm: Ntāmngʉ̄ɑ̄’ (jeter la souffrance). ODL: Punishes

131. Essence/ Psdm « Mbràŋsī » bɑ̄. Pdm: Nshǐmōh. ODL: ?

132. Dire de quelqu’un qu’il est bête/ Psdm « Mbùtúkù » bɑ̄. Pdm: Nkìnkèn. ODL: Pidgin

133. Le mètre (unité de mesure de longueur)/ Psdm « Mētà » bɑ̄. Pdm: 1. Fhʉ̀ɑ̄’nthī (unité de mesure de longueur). 2. Mɑ̀’. ODL: Meter

134. Le lait/ Psdm « Milik » bɑ̄. Pdm: Pēn/Mbēn. ODL: Milk

135. Minute/ Psdm « mínīk » bɑ̄. Pdm: Mbhʉ̄. ODL: Minute

136. Personne bizarre/ Psdm « Mǒ’ kánà wèn » bɑ̄. Pdm: Mǒ’ ntīē wèn. ODL: Kind

137. L’argent/ Psdm « Mònī » bɑ̄. Pdm: Nkɑ̄ɑ̄ (Ceuillir). ODL: L’argent

138. Moustique/ Psdm « Mòskítò » bɑ̄. Pdm: Kàbɑ́nkwɑ̀’, fàtlɑ̀. ODL: Mosquito (anglais)

139. Fous le camp !/ Psdm « Mûf! Mǎf! » bɑ̄. Pdm: Lǒ sáá ! Fhʉ̄ sáá ndó !. ODL: Move (se déplacer, en anglais)

140. Fâché, irrité, vexé/ Psdm « mvēksī, vēksī » bɑ̄. Pdm: Njā’nthʉ̄, njā’sàp. ODL: Vex, a la troisième. Du sing., vexes qui signifie mécontenter

141. Voiture/ Psdm « Mαtua » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄’ (sorte de tamtam qui sert à véhiculer l’information). ODL: Motor

142. Zéro, un vaut rien/ Psdm « Nātì, nātì wèn, nātìtî » bɑ̄. Pdm: Wūnēhē (cf. wū : chose, nēhē : zéro). ODL: Nothing

143. Changer/ Psdm « Ncɛ̄njī » bɑ̄. Pdm: Ncōp, bàgtə̌. ODL: Change (anglais)

144. Une récompense, un cadeau/ Psdm « Ndāsì » bɑ̄. Pdm: Ndìì, ndɑ̀’. ODL: Dash (pidgin)

145. Canard/ Psdm « ndɔ̀kfāò, dɔ̀kfāwɛ̀t » bɑ̄. Pdm: Ngâpnshì. ODL: Duck fowl. Fowl signifie oiseau de basse -cour, duck signifie canard; donc littéralement, duck fowl signifie canard de basse-cour.

146. Souiller/ Psdm « ndótí » bɑ̄. Pdm: Nsū’sī, mbī’. ODL: Dirty qui signifie sale.

147. Saleté/ Psdm « ndòtī » bɑ̄. Pdm: Ghǎ’zū. ODL: Dirty qui signifie sale

148. Mauvaise habitude/ Psdm « Ndòtí fāsì » bɑ̄. Pdm: Màà sìpè’. ODL: Dirty fashion

149. Salir/ Psdm « ndótí, lòtì » bɑ̄. Pdm: Mbī’, nsū’sī. ODL: Dirty qui signifie sale.

150. Ananas/ Psdm « Nə̄nâsì » bɑ̄. Pdm: Là’. ODL: Ananas

151. Gouvernement/ Psdm « Ngɔ̂pnà » bɑ̄. Pdm: Pɑ̀nsɑ̂’ngə̀’ (ceux qui dirigent le pays). ODL: Gouvernement

152. Lunettes/ Psdm « Ngrāāsì, lúkíŋ grâs » bɑ̄. Pdm: Shwǐ’nɑ̄h (qui augmente les yeux). ODL: Glasses, looking glass

153. Bamiléké/ Psdm « Ngràfī » bɑ̄. Pdm: Pɑ̀mfí’kè’, Póálɑ́’kè’, Pɑ̌lɑ́’kè’è (Ceux qui viennent du haut). C’est une origine controversée. ODL: Grassfield

154. Verre/ Psdm « Ngrǎsì » bɑ̄. Pdm: Ntū’. ODL: Glass

155. Repasser/ Psdm « Nhānia ndhī » bɑ̄. Pdm: Nsák ndhī (lisser l’habit). ODL: To iron

156. Le clou/ Psdm « Nīlò » bɑ̄. Pdm: Ntə̄ə̄ (petite tige servant d’attache lors de la fabrication des chaises en bambou). ODL:

157. Million/ Psdm « Mìyɔ̂ŋ/tʉ̄tʉ̄’ » bɑ̄. Pdm: Nshū’/ncū’. ODL: Million

158. Pirogue/ Psdm « Nkɑ̀nū’ » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̂’nshì (La voiture de l’eau). ODL: Canoe

159. S’agenouiller/ Psdm « Nkíní, nkíní sīē » bɑ̄. Pdm: Nsɔ́ nzǒk sīē, Nsɔ́ nzǒk nkhǔ sīē, njɑ̄ɑ̄ nzɔ̌k sīē (mettre les genoux au sol). ODL: Knee

160. Petro/ Psdm « Nkràsī » bɑ̄. Pdm: Nshǐmōh. ODL: Kerosine

161. Riz/ Psdm « Nkwén līsī, nkǒ lɛ̂sì » bɑ̄. Pdm: Nkwéntōm/Nkwéntə̄b (haricots qui vient de l’étranger). ODL:

162. Accuser, porter plainte/ Psdm « Nsōmōsī » bɑ̄. Pdm: Nkóm/Nkə́b. ODL: Summons

163. Pantalon/ Psdm « Ntròsī, trɔ̄sī » bɑ̄. Pdm: Nsònkhù (qui habille le pied). ODL: Trousers (anglais)

164. Numéro/ Psdm « Numba » bɑ̄. Pdm: Ntìmbhì. ODL: Number

165. Numéro de téléphone/ Psdm « Numba trèphone » bɑ̄. Pdm: Ntìmbhì nkhʉ̌nkèn. ODL: Numéro de téléphone

166. Numéro/ Psdm « Nùmbà, Nūmbà » bɑ̄. Pdm: Ntìmbhì. ODL: Number

167. Avec qui t’amuses-tu ?/ Psdm « Ǒ mblé pí wɑ̄ ? » bɑ̄. Pdm: Ǒ ntʉ́ɑ́’ pí wɑ̄ ?. ODL: Play

168. Ordinateur/ Psdm « Ordinatè » bɑ̄. Pdm: Sāhndó’ (nsāh: calculer; ndó’: garder). ODL: Ordinateur

169. Papa/ Psdm « Papa » bɑ̄. Pdm: Mbɑ̄’. ODL: Papa

170. Mon papa/ Psdm « Papa za, apā zǎ » bɑ̄. Pdm: Mbɑ̄’ ō. ODL: Mon papa

171. Pasteur/ Psdm « Pāstò » bɑ̄. Pdm: Nkâmsīē. ODL: Pasteur

172. Modèle, prototype/ Psdm « Pātì » bɑ̄. Pdm: Fhʉ̀ɑ̀’. ODL: Pattern

173. Pomme de terre/ Psdm « Pɔ́mbìtɛ̂r » bɑ̄. Pdm: Njò’tōm (La patate qui vient de l’étranger). ODL: Pomme de terre

174. Planche/ Psdm « Pə̀lāŋ » bɑ̄. Pdm: Séénshwī, pɑ́ɑ́nshwī. ODL: Planche

175. La pompe/ Psdm « Pə̄m, pə̄b » bɑ̄. Pdm: Ntìè’ (qui pousse). ODL: Pompe

176. L’avocat (le fuit)/ Psdm « Pīà » bɑ̄. Pdm: Shʉ́ɑ́tōm, shʉ́ɑ́tə̄b (la prune qui vient de l’étranger). ODL: Pear (anglais)

177. La pioche/ Psdm « Pīkāsì » bɑ̄. Pdm: Nsɔ̀sìè (piqueur de terre), ntôkcɑ̄’ (creuseur de terre). ODL: Pickaxes

178. Oreiller/ Psdm « pīlò » bɑ̄. Pdm: Ntōòtū (qui soutient la tête ; cf. ntōō : soutenir). ODL: Pillow qui signifie oreiller

179. Le pull, le gilet/ Psdm « Pílòvɛ̂r » bɑ̄. Pdm: Ndhîfōh (l’habit du froid). ODL: Pullover

180. Papier, feuille/ Psdm « Pīpà » bɑ̄. Pdm: Ncə̀ə̀ (feuille morte d’arbre). ODL: Paper

181. Plusieurs/ Psdm « Plɛ̌ntì » bɑ̄. Pdm: Mbʉ̀ɑ̀’, tɑ̀ njə̄ə̄. ODL: Plein

182. Plusieurs personnes/ Psdm « Plɛ̌ntì pʉ̀ » bɑ̄. Pdm: Mbʉ̀ɑ̀’ pʉ̀, pʉ̀ tɑ̀ njə̄ə̄. ODL: Plein

183. La poudre/ Psdm « Pōdà » bɑ̄. Pdm: Vhʉ̄. ODL: Powder

184. La poche/ Psdm « Pōkɛ̄t » bɑ̄. Pdm: Pʉ̀ɑ̀ (le sac). ODL: Pocket (anglais)

185. Policier/ Psdm « Pòlīsì » bɑ̄. Pdm: Ŋwâtlɑ̄’ (le ŋwâtlɑ̄’ c’est le gardien de la culture Bamiléké). ODL: Policier

186. Punition/ Psdm « Pōnōsì » bɑ̄. Pdm: Támngʉ̄ɑ̄’ (action de jeter la souffrance), támpìì. ODL: Punishes

187. Portable/ Psdm « Portable » bɑ̄. Pdm: Nkhʉ̌nkěnmbō. ODL: portable

188. Porte-monnaie/ Psdm « Pōsà » bɑ̄. Pdm: Pʉ̀ɑ̄pīīnsì. ODL: Purse

189. Prière/ Psdm « Prēyà » bɑ̄. Pdm: Lɑ̀ɑ̀sì (supplication), Téhndòò (action de retirer, d’enlever la malédiction). ODL: Prayer

190. Chat/ Psdm « Pǔsì » bɑ̄. Pdm: Ngòòndōm (attraper et croquer), Ngòòcwǎkhù (qui attrape la souris). ODL: Pussy

191. Recherche/ Psdm « Recherche » bɑ̄. Pdm: Cákngà’ (la recherche de la racine). ODL: Recherche

192. Garçon, gars/ Psdm « Sāà » bɑ̄. Pdm: Sòm, sə̀b. ODL: Sir

193. Sardine/ Psdm « Sàkdîn » bɑ̄. Pdm: Njwēn, mbìēnshì. ODL: Sardin

194. Le rosaire/ Psdm « Sālìà » bɑ̄. Pdm: Zúsīē. ODL: Rosaire, rosary

195. Salon/ Psdm « Salon » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀mòò (salle ou on passe du bon temps). Ndʉ̄ɑ̄ndāmɑ̀ (La grande salle). ODL: Salon

196. Le sable/ Psdm « sàŋsāŋ » bɑ̄. Pdm: Ŋwá’nshì, nkwā’lā’, nkwē’. ODL:

197. La lime/ Psdm « Sāp, sâp » bɑ̄. Pdm: Nshwīè, Nshwīèwū. ODL: Sharp (anglais)

198. La casserole/ Psdm « Sàsìpɔ̂t » bɑ̄. Pdm: Càk (la marmite). ODL: Saucepan (anglais)

199. Satan/ Psdm « Sátà » bɑ̄. Pdm: Ndàm, wènsìpə̀’. ODL: Satan

200. La scie/ Psdm « Sɔ̄, sɔ̌ » bɑ̄. Pdm: Nkʉ̄ɑ̀’nthʉ̄ (coupeur d’arbres). ODL: Saw (anglais)

201. Cuillère/ Psdm « Sə̀pûn, sə̀pûm » bɑ̄. Pdm: Lū’. ODL: Spoon (anglais)

202. Escalier/ Psdm « Sə̀tɛ̂p » bɑ̄. Pdm: Nkō’ (l’échelle, qui sert à monter). ODL: Step (anglais)

203. Ma chérie/ Psdm « Shèri za, yɑ̀m shèrî » bɑ̄. Pdm: 1. Mbǎ’ntām à (Mon cœur). 2. Ntòònjò’ à, 3. Mēngābɑ̄yū’ à. ODL: Chérie

204. Mon chéri/ Psdm « Shèri za, yɑ̀m shèrî » bɑ̄. Pdm: 1. Mbǎ’ntām à (Mon cœur). 2. Nshʉ̄ɑ̀ nshwī à (qui cherche le bois de chauffage).. ODL: Chérie

205. Effaçoir/ Psdm « Shìfɔ̂ŋ » bɑ̄. Pdm: Ncwâhnkò’ (essuyeur de tableau). ODL: Chiffon (français)

206. Cordonnier/ Psdm « Shúmɑ̄kà » bɑ̄. Pdm: Nnìɑ̀ncāt (arrangeur de chaussure). ODL: Shoemaker (anglais)

207. Cigarette/ Psdm « Sìkā » bɑ̄. Pdm: Ndɑ̀pɑ̀’ (le tabac). ODL: Cigare

208. Cirage/ Psdm « Sìlâkzhɑ̀ » bɑ̄. Pdm: Mvátncāt (huile de chaussure). ODL: Cirage (français)

209. Ciment/ Psdm « Sìmî » bɑ̄. Pdm: Vʉ́ndòh. ODL: Ciment

210. Ciseaux/ Psdm « Sīsāsì » bɑ̄. Pdm: Njɑ̀’ (qui coupe). ODL: Scisors (anglais)

211. Sœur aînée/ Psdm « Sítà » bɑ̄. Pdm: Mēmmɑ̄ ò yì mʉ̀nzhwīē. ODL: Sister (anglais)

212. Chaussettes/ Psdm « Sìtɔ̄k » bɑ̄. Pdm: 1. Nsònkhù (qui habille le pied). 2. Ndhînkhù (L’habit des pieds). ODL: Socks

213. Bateau/ Psdm « Sītīmà » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̂’nshì. ODL: Steamer (anglais)

214. Souffrir/ Psdm « Sōfà » bɑ̄. Pdm: Njīīngʉ̄ɑ̄’/Njēēngʉ̄ɑ̄’. ODL: Suffer

215. Soldat/ Psdm « Sónjà » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀’ngāā (qui bataille avec l’arme), Ndʉ̄ɑ̀’ncò (qui bataille la guerre). ODL: Soldier

216. Chauffeur/ Psdm « Sùfî/Chòfî » bɑ̄. Pdm: Mfàkndʉ̄’. ODL: Chauffeur

217. Sucre/ Psdm « Súkà, shúkà » bɑ̄. Pdm: Ngwá’nkùnkū’ (le sel de la canne à sucre). ODL: Sucre

218. École/ Psdm « sùkū, sə̀kū » bɑ̄. Pdm: Zʉ̌’ŋwɑ̀’nì (le lieu des lettres). ODL: School qui signifie école.

219. Élève, étudiant/ Psdm « Sùkúbwê » bɑ̄. Pdm: Ngà’ŋwɑ̀’nì. ODL: School boy

220. Sandale, sandalette/ Psdm « Súlpāsì » bɑ̄. Pdm: Ncátmbèè (chaussure de la maison). ODL: Slippers

221. Tableau/ Psdm « Táfɛ̀l, Tàblô » bɑ̄. Pdm: Nkò’ (table, étagère, plaque, écran) /Sīpɑ̀ɑ̀ (sī : noir, pɑ̀ɑ̀ : plat, surface plate). ODL: Tafel (allemand). Tableau (français)

222. Taxi/ Psdm « Tàksî » bɑ̄. Pdm: Ŋɑ̄’ntʉ̄ɑ̄ (Qui porte et dépose). ODL: Taxi

223. Impôt/ Psdm « Tâksì » bɑ̄. Pdm: Ncɔ̀p. ODL: Taxes (anglais)

224. Le temps/ Psdm « tām/tāp » bɑ̄. Pdm: Ndə̀h/ndɑ̀h, ntìè’. ODL: Tām/tāp vient du mot anglais time qui signifie temps

225. Tamtam/ Psdm « Tàmbū’ » bɑ̄. Pdm: Tōō, tōm, tə̌m, nkàh, nkàk, ndʉ̄’. ODL: Tambour (français)

226. Table/ Psdm « Tāplɛ̀ » bɑ̄. Pdm: Nkò’ (l’étagère). ODL: Table

227. Tata, tonton/ Psdm « Tàtā, tɔ̀ŋtɔ̄ŋ » bɑ̄. Pdm: 1. Ngà’mbhǐ à, nshʉ̀ɑ̀mbhǐ à (mon aîné). 2. mbɑ̄’ ō (mon père, mon oncle). 3. Première syllabe du nom + wɑ̄; ex. Ngà’wɑ̄ (pour les Ngǎ’…). ODL: Tata, tonton

228. La serviette/ Psdm « Táwà, táwɛ̀t » bɑ̄. Pdm: Ncwâhnā, Ncwɛ̂hnɛ̄ (Qui sert à essuyer le corps). ODL: Towel

229. Excuse-moi/ Psdm « Tchousia » bɑ̄. Pdm: Lɑ̀hsì ā. ODL: Tchouss me (pidgin)

230. Quartier/ Psdm « Tɔ̂ŋ » bɑ̄. Pdm: Cámkò, cámlɑ̄’, cámzʉ̀’. ODL: Town (anglais)

231. Tailleur/ Psdm « Tēlà, tɛ̄là » bɑ̄. Pdm: Ntâmndhī (celui qui coud l’habit). ODL: Tailor (anglais)

232. Le Tétanos/ Psdm « Tə̀tànūsì » bɑ̄. Pdm: Ndàt. ODL: Le tétanos

233. Histoire/ Psdm « Tòní, tɔ̀nē, tòní tònī » bɑ̄. Pdm: Cwè’, tʉ́ɑ́nkātlɑ̄. ODL: Story

234. Torche/ Psdm « Tósìlām/tósìlāp » bɑ̄. Pdm: Nkɑ̀’. ODL: Torch lamp (anglais) qui signifie lampe-torche.

235. Essayer, se débrouiller, s’efforcer/ Psdm « Tràà » bɑ̄. Pdm: Nŋáh. 2. Nkáhtèn. ODL: Try

236. Téléphone/ Psdm « Trèphone » bɑ̄. Pdm: Nkhʉ̌nkèn (la corde, le fil de l’information). ODL: Téléphone

237. Télévision/ Psdm « Trèvision » bɑ̄. Pdm: Mbǔ’nkěn-yīìsì (la radio visuelle). Yīmɑ̄njū’ (voir et entendre). ODL: Television

238. Un étranger/ Psdm « Trɛ̌njà » bɑ̄. Pdm: Ngèn. ODL: Stranger

239. Ville/ Psdm « Tʉ̄sè’, tʉ̄sə̀’, tīsùŋ » bɑ̄. Pdm: Càhlɑ̀’ (le milieu, le cœur du pays). ODL: Town

240. Valise/ Psdm « Vàlîsì, pōksì/bōksì » bɑ̄. Pdm: Pʉ̀ɑ̄ndhī. ODL: Box, pluriel boxes qui signifie valise.

241. Le vote/ Psdm « Vɔ̂t » bɑ̄. Pdm: Tǒ’ntò’ (ntó’ : se disputer une même cible). ODL: Vote

242. Véranda/ Psdm « Vèrāŋndâ » bɑ̄. Pdm: Mbákndʉ̄ɑ̄. ODL: Véranda

243. Le volant du véhicule/ Psdm « Vòlâŋ » bɑ̄. Pdm: Kwá’ndʉ̄’ (L’anneau du véhicule). ODL: Volant (français)

244. Voyage/ Psdm « Wākà » bɑ̄. Pdm: Tōm/tə̄b (sortir); ex. Ngén tōm : voyager. ODL: Walker

245. La poubelle, le bac à ordure/ Psdm « Wàlē » bɑ̄. Pdm: Túfàt, nshìēghǎ’zú (panier des ordures). ODL: Voirie

246. Merveilleux, extraordinaire/ Psdm « Wāndāfût » bɑ̄. Pdm: Shʉ̀ɑ́nù, pè’njɑ̄’. ODL: Wonderful

247. Gardien de nuit/ Psdm « Wàsə̀nɛ̂k » bɑ̄. Pdm: Mbīɑ̀zʉ̀’sū’ (cf. mbīɑ̄ : protéger, garder, zʉ̀’ : un endroit, sū’/cʉ̄’ : la nuit). ODL: Watch-night

248. La montre/ Psdm « Wāsì » bɑ̄. Pdm: Nàm (le soleil), Tó’nàm (La boite à soleil). ODL: Watch

249. Brosse à dents/ Psdm « Wàsìmɔ̂ŋ » bɑ̄. Pdm: Nshù’nsè’, nshù’nsə̀’. ODL: Washing mouth

250. Hôpital/ Psdm « Wàsìpītà, lɔ̄ktà, dɔ̄ktà » bɑ̄. Pdm: Ndʉ̄ɑ̀kà’ (la maison de la magie, la maison de la médecine). ODL: Hospital

251. La douche, la salle de bain/ Psdm « Wàsìprɛ̂ » bɑ̄. Pdm: Zʉ̌’sòh, ndʉ̄ɑ̀sòh. ODL: Washing place

252. Rigole/ Psdm « Wàtàrût » bɑ̄. Pdm: Ncǎhnshì, húnshìà. ODL: Water route

253. Fenêtre/ Psdm « Wīndò, wūdù » bɑ̄. Pdm: Mbókndʉ̄ɑ̄ (le trou de la maison). Mbóklʉ̀’ (Le trou d’éclairage). ODL: Window

254. C’est sale/ Psdm « Yáá dòtì/lòtì » bɑ̄. Pdm: Yáá pī’. ODL: Dirty

255. Quelle heure est-il ?/ Psdm « Yàā tām béè ? » bɑ̄. Pdm: Yàā ndɑ̀h béè. Nàm sʉ̄’ béè (combine de soleil s’est) ?. ODL: Time

256. Boucle d’oreille/ Psdm « Yàlī » bɑ̄. Pdm: Zúntōk. ODL: Earing

257. Le Yaourt/ Psdm « Yàwû » bɑ̄. Pdm: Mbénɑ̀’ (lait de vache). ODL: Yaourt

258. Gâter/ Psdm « Nsúpwáá, sùpwàà » bɑ̄. Pdm: Mbɑ̄psī, pɑ̄psī. ODL: Spoil

259. Nourrir, éduquer/ Psdm « Mmīnī » bɑ̄. Pdm: Nshīī, ncwēh. ODL: To milk, suckle, allaiter un bébé, téter.

260. Bagages/ Psdm « Kākò » bɑ̄. Pdm: Zū, póózū, mbʉ̀ɑ̀. ODL: Cargo, marchandises