500 Expressions

Lyrics : maman, chanson en langue bafang, par la Princesse Reina Franka

Lyrics : maman, chanson en langue bafang, par la Princesse Reina Franka

Lyrics: Ngɑ̌ pén ō mɑ̄vǒ : Merci maman
Artiste: Reina Franka
Retranscrit par Shck Ca᷅mnà’, Resulam, www.resulam.com

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh ndēn (mɑ́) ngɑ̌ pén ō « Mamī » : N’oublie pas de dire merci maman.

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh mbēn ī ī ī ī ī : N’oublie pas de lui dire merci

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh ndēn (mɑ́) ngɑ̌ pén ō « Maman » ē ē : N’oublie pas de dire merci maman.

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh mbēn ī ī ī ī ī : N’oublie pas de lui dire merci.

Nkwèè pɑ́h á pèn wā’ : Nous tous

Pɑ́h á pěn shwí mvàk pɑ̌h zè’è lɑ́ mɑ̀ ndɑ̀ɑ́ “mamī” yōh : Nous sommes matures comme nous le sommes aujourd’hui grâce aux prières de notre mère.

Mɑ̀ “grace à elle” : C’est grâce à elle

Tɑ́ ó nɑ́ zʉ̀’ báá yì ǒ nā zě’è lè mɑ̂ : Que tu es là où tu es aujourd’hui

Mɑ̄ “ndānī” làh ndēn mbú í mɑ́ ó kwè’ ī lɑ̄ ē ē ē : Apprend à lui dire merci.

Lēn mbí “Mamī” zǒ mɑ́ ó kwè’ ī lɑ̄ ē ē ē : Dis à ta mère que tu l’aimes

Lēn mbí “Mamī” zǒ mɑ́ ó kwè’ ī lɑ̄ ē ē ē : Dis à ta mère que tu l’aimes

Lēn mbú í mɑ́ á těnmvǎk mbú ò tɑ̀ nshʉ́ɑ́ lɑ̄ ē ē ē : Dis-lui qu’elle est très chère pour toi.

ū ū ū ū ū ū ū !!!

Tɑ̀ nshʉ́ɑ́ lɑ̄ ē ē ē : Tellement

Lēn mbú í mɑ́ á mɑ́ mbè’mbè’ sēn ò lɑ̄ ē ē ē : Dis-lui qu’elle est ta meilleure amie

Lēn mbú í mɑ́ á mɑ́ mbè’ “confidence” nò lɑ̄ ē ē ē : Dis-lui qu’elle est ta meilleure confidente

Lēn mbú í mɑ́ á mɑ́ mbè’mbè’ “complice” nò lɑ̄ ē ē ē : Dis-lui qu’elle est ta meilleure complice.

Sī yʉ̄ɑ̄ bɑ̄ mɑ̀ yò nǔ mɑ́ nēhē lɑ̄ ē ē ē : Sans elle tu es réduit à néant.

Ton nom me rend sensible x2 : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible x2 : Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Ton nom me rend sensible x4 : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible x2 : Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Ton nom me rend sensible x3 : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible : Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Ton nom me rend sensible : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh ndēn (mɑ́) ngɑ̌ pén ō « Mamī » : N’oublie pas de dire merci maman

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh mbēn ī ī ī ī ī : N’oublie pas de lui dire merci.

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh ndēn (mɑ́) ngɑ̌ pén ō « Maman » ē ē : N’oublie pas de dire merci maman.

Ò bɑ̌ mɑ̀ ǒ shwí zě’è tɑ̀ ndáh nkwēn mvàk béé lè : Si tu as grandi comme tu es aujourd’hui.

Ǒ sì lɑ́h làh mbēn ī ī ī ī ī : N’oublie pas de lui dire merci.

Yì mɑ̀ ngɑ̌ kwén (nɑ́) zʉ̀’ ngɑ̌ nā lè : Si je suis arrivé où je suis aujourd’hui

Ngɑ̌ nzhí mɑ́ pí ndɑ̀ɑ̀ [sì] mō lɑ̄ ē ē ē ē : Je sais que c’est grâce à tes prières.

Ngɑ̀ sī fè’é lè “sans toi” bɑ̄ lɑ̄ è è è è : Je ne suis pas comme ça sans toi

Ngɑ̌ zhí mɑ́ ó sǐ’ ndīē ndǒm à bɑ̄ : Je sais que tu veilles sur moi [Litt., tu ne dors pas sur moi].

Tɑ́’ zě’è ngɑ̌ mɑ̀ “nkíní” sīē mbɑ̀ : Mais aujourd’hui, je m’agenouille

Mamā ā ā : Maman

(Mɑ̀) Ngɑ̌ làh ndēn mbú ó mɑ́ ngɑ̌ kwè’ ō : Pour te dire que je t’aime

Mbát ndáh ndēn mbú ó mɑ́ ngɑ̀ sǐ’ ndɑ́h nō yǎ bɑ̄ : Et te dire que je ne t’oublie pas.

Ngɑ̌ nnák yǎ sì’ pí zēn zǒ lɑ̄ ē ē ē ē : J’emporte te nom où que j’aille.

Ǒ mɑ́ yà “mamā adorée” : Tu es ma maman adorée

C’est toi qui me donnes le courage de supporter mon mari

Ngɑ̌ ngʉ́ yǎ fè’è mɑ̀ nɑ́ tū ō lɑ̄ ē ē ē : Je le fais en ton nom

C’est toi qui me donnes le courage de supporter mon foyer

Ngɑ̌ ngʉ́ yǎ fè’è mɑ̀ nɑ́ tū ō lɑ̄ ē ē ē : Je le fais en ton nom

C’est toi qui me donnes le courage de me lever le matin

Ngɑ̌ ngʉ́ yǎ fè’è mɑ̀ nɑ́ tū ō lɑ̄ ē ē ē : Je le fais en ton nom

Màmā ā ā ā : Maman

Ton nom me rend sensible : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible: Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Màmā ā ā ā : Maman

Ton nom me rend sensible : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible : Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Ton nom me rend sensible x2 : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ce nom me rend sensible : Zēn lɑ́ nséh mbìè mǎ

Maman Odette :

Ton nom me rend sensible : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Odette Ngalieu (Ngǎ’lʉ̄ɑ̄’) :

Ton nom me rend sensible : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

Ma maman adorée : Tènmvàk mɑ̄vǒ

Ton nom me rend sensible x6 : Zēn zǒ nséh mbìè mǎ

(Instrumental) :

Mbɑ̀ zě’è lè mbɑ̀ mvàk ngɑ̌ shwí fè’é lè : Bien que je sois si grand aujourd’hui

Ngɑ̌ nkwé’ yā mɑ́ ó ŋwɑ̄’ á nɑ́ nzòk mō lɑ̄ ē ē ē : J’aime quand tu me portes sur tes genoux

Mbɑ̀ zě’è lè mbɑ̀ mvàk ngɑ̌ nʉ́ɑ́ fè’é lè : Bien que je sois si gros aujourd’hui

Ngɑ̌ nkwé’ yā mɑ́ ó ŋwɑ̄’ á nɑ́ nkòò nò lɑ̄ ē ē ē : J’aime quand tu me portes sur ton dos

Related Posts