500 Expressions

Esclavage : L'amour du maitre, refus de liberation: Langue fe'efe'e, nufi

Esclavage : L'amour du maitre, refus de liberation: Langue fe'efe'e, nufi

Yū’ntíé : Dictée : Sí ntʉ̀ɑ̀’

Le jour de l’abolition de l’esclavage certains esclaves ont refusé leur liberté car ils disaient « vous nous libérez maintenant on va aller où ? Je suis esclave depuis ma naissance, et je suis à l’aise sous ta protection. Où vais-je aller si tu me chasse ? Je n’ai jamais connu un autre monde que celui-ci… »

Líé’ nák pù’, zìmó’ pù’ lɑ̀ghǎ’ làh nkō dìpʉ̀ɑ̀ mɑ̄ndēn mɑ́ : « Pěn nnāk yōh ntìé’è ɑ́ pɑ̀h ghén mɑ̀ hɑ̄ ? Ngɑ̌ pù’ fhʉ̄ pɑ́’ pō lɑ̀zī ā lɑ́, m̀ mɑ̄njū’ mbə̌’ nɑ́ mbō mǒ. Ǒ njók á ń ngěn mɑ̀ hɑ̄ ? Ǹ kɑ̀’ zhī mó’ mbʉ̄ɑ̄ shù, lɑ̄ béè lè… »

Et ils avaient raison ils n’en avaient jamais eu l’occasion de connaitre un autre monde. Ils savaient qu’après les champs de coton et de canne à sucre, c’était la mort.

Pō lɑ̀ghʉ̌ mbʉ́ɑ́ ghə̀ə̀ fà’á mbī’tūmɑ́ pō lɑ̀ sì lɑ̄’ nzhī mó’ ngə̀’ shù. Pō lɑ̌’nzhǐ yɑ̄ɑ̄ mɑ́, sī ndɑ̌’ kǒ ndɑ̀ɑ̀ pí kǒ nkùnkū’ bɑ̄, mó’ zʉ̀’ shǔ mɑ́ zʉ̌’ wūɑ̄kɔ̀.

Et quand certains nés avec une étoile différente pensaient différemment et proposaient de se libérer, tu avais d’autres esclaves qui disaient « non on ne te suit pas c’est trop dangereux. Ici au moins on est nourri même s’ils nous maltraitent, C’est mieux de rester avec eux»

Ntìè’ yì mó’ pʉ̀ yì pō lɑ̀zī yɑ́ɑ́ nɑ́ yɑ̀ɑ̀ mbʉ̄ɑ̄, pí yɑ̀ɑ̀ kwà’sì shù lɑ́, lɑ̌’lēn mbí póómɑ̄ ā mɑ́ pō kō dìpʉ̀ɑ̀ lɑ́, zìmó’ mɑ̄ngə́ə́ mɑ́: « Ngǎ’ nā yòh, pɑ̀h sī mɑ̀nzí ō bɑ̄, lʉ́ʉ́ nā tɑ̀’. Yáá mbɑ̄ séè lè, pō mɑ̄nshīī yōh mbɑ̀ ndɑ̌’ shīī, mbɑ̀ mɑ̀ pó nzɑ́hsí yōh, mbhì fà’á pɑ̀h sī séé pí pō. »

C’était aussi pareil lors des mouvements d’indépendance des pays africains ; en effet, certains disaient « nous on veut rester colonisé car même s’ils nous maltraitent les blancs au moins nous nourrissent, construisent des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Alors, il faut qu’on reste colonisé »

Sì’ fà’á tɑ́ yāā lɑ̌’ ntìè’ē kó dìpʉ̀ɑ̄ pɑ̀ lɑ́’ Āfrīkà mó’ pʉ̀ mɑ̀ndēn mɑ́ : « pɑ̌h mɑ̀nkwé’ làh mbēn ntʉ̀ɑ̀’, mbɑ̀ mvàk yì pɑ̀ndák nzɑ́hsí yōh lɑ́, pó nhɑ̄ yōh wúzɑ̄, mbōō mɑ̄nzhì píá ndʉ́ɑ́kà’ ; nsāh kɑ́ nʉ́ɑ́ kɑ́ ? Fà’á lɑ́, yáá ncāk mɑ̀ pɑ̀h sī ntʉ̀ɑ̀’ »

Ces gens-là n’ont d’ailleurs pas hésité à prendre les armes contre les résistants Um Nyobé, Ouandie, Moumié, Osende Afana, etc., car ils aimaient la colonisation et ne s’estimaient pas prêt à s’en affranchir

Báá pʉ̀ lɑ́ lɑ̀ sì mɑ̀hsì ncām mbʉ́ɑ́ tɑ̄ nŋɑ̄’ ngáá nɑ́ pɑ̀ nzhʉ̀’ntèn Um Nyobé, Wǎ’nzhīē (Ouandie), Moumié, Osende Afana, sknk., mbī’tū mɑ́ pō lɑ̌’kə̌’ ntʉ̀ɑ̀’, mɑ̄njēē mɑ̀ pō yǎt sì kù’sì làh nkō dìpʉ̀ɑ̀.

Fáhtìè : Shck Ca᷅mnà’, Resulam, www.resulam.com

Related Posts