500 Expressions

Mbu ma bwam 2017 (Bonne annee 2017 en langue duala)

Mbū eeee !!!
Ka ó mpɔ̄lɔlɔ̄ má toŋgo nī sí bí ɓánjɛ̌, moto tέ á tame ó wân, tɔti á māpūlanɔ̄ ó 2017:

o JA LÁ ƁWÂM
o MUSAŊGO
o NDŌLŌ & ETƆ̄NDε
o MUƝεŊGε MÁ LOŊGɛ̄
MWAYĒ mú ɗaŋgwanε mέsɛ̄ !
Ɓwambo ɓásū, eyemban ásū
Ɓwambo ɓásū ēē, eyemban ásū !

Related Posts

49 thoughts on “Mbu ma bwam 2017 (Bonne annee 2017 en langue duala)

  1. Pingback: pharmacy canada
  2. Pingback: canada drugs
  3. Pingback: stromectol drug
  4. Pingback: stromectol order
  5. Pingback: ivermectina
  6. Pingback: stromectol
  7. Pingback: buying stromectol

Comments are closed.