500 Expressions

Voeux bonne annee 2020 en quelques langues camerounaises (Yemba, Duala, Ghomala, Nufi)

Voeux bonne annee 2020 en quelques langues camerounaises (Yemba, Duala, Ghomala, Nufi)

YEMBA
Epɔ̄mēmīā, mbɔŋ mbɔŋ ŋgu’ swīhī mbū ŋkwa puɔ
Frères et sœurs, bonne année à tous.

Ŋgu’ lā’ juɔ gɔ́ mbū puɔ metsəm ŋ́gɔ́ ŋgu’ lepɔŋ, ŋ́gu’ lekāk pɔ́ legū’.
Que cette année soit pour tous une année de prospérité, de joie et de promotion.

Awɛ̂-wέ náŋ ntentə̄, ńnáŋ mé ŋkɔŋne ḿbiŋ ŋghə̄ mbwɛ̄nē.
Que chacun ait l’apanage de la santé, de l’amour et de la paix.

Ŋ́gε ŋkwa etso mbɔŋ swīhī tsi ke zέ te sá’ nε ŋgɔŋ zε, ŋgu’ 2020 pū ndɔk shʉ̄’.
Que toutes bonnes choses nouvelles qui n’étaient pas encore présentes dans vos vies, le soient en cette nouvelle année 2020.

Ŋ́gε wɔ́ nyiŋ lέ gú’ mé mbwɛ̄nē
Que chacun croisse en bénédictions.

Ḿpε kwέt ŋ́gɔ́ ta’ nchu ndɔ̄k ḿbʉ́’té cwhī lā’, ŋ́kwέt la’ zīmpε mbiŋ ŋgú’ méshhʉ meshhʉ̄ ánε jʉɔ ŋgu’ swīhī.
Soyons unis pour promouvoir nos valeurs culturelles, construire notre pays et prospérer dans tous les domaines en cette nouvelle année.

Mīā mia legū’ tshwi ŋ́gɔ́ mbū memīā wɔŋkhʉ̄.
Un honneur spécial aux mamans.

Leghi tsέ tswi’ne ŋgú’ lélɔk ŋ́kɔ́’té wɔ shʉ’ ndʉ́ɔ́’ mélā’ pɔ́ metshwī lā’ Āfrīka.
Que votre sagesse s’accroisse pour l’éducation des futurs défenseurs des langues et cultures africaines.

Ŋgε ŋkɔŋne pɔ́ ntə̄kné zέ fú ŋgyá méntā lélɔk ŋgū’tē fa’ zέ.
Que votre amour et vos conseils produisent des fruits dignes de votre travail.

Ndém gɔ́ mé pε, pε tɔ̄’ mé khu, ḿbέ mé pū.
Que Dieu soit avec vous, et soyez bénies.

Mbɔŋ mbɔŋ ŋgu’ swīhī pɔ́ lepɔŋ mbū puɔ metsəm.
Bonne et heureuse année à tous.

Mə̄ŋ fɔ Ndɔŋkʉŋ. : PrincesseJosephine Ndonke

MALAGHO
Vœux de Nouvel an en Quelques Langues Camerounaises
YEMBA

Epɔ́ memíā Menua é ŋghʉ́ epɔ́ memíā ŋgɔŋ Kámelûn ntsəm ntsəm
Peuple de la Menoua et tout le peuple Camerounais.

Mə̌ŋ gε mbɔŋ mbɔŋ ŋgu’ shwī á mbu pímpε, ŋgù’ 2020
Je nous dis bonne année 2020.

Ŋ́ gɛ̀ ŋgù’ shwī jʉɔ á ghɔ ŋgù’ mbɔ̀ŋ á mbú epuɔ metsem, Nyiŋ sāŋa á nu zí ŋghʉ á ziŋ
Que cette année soit une bonne année à tout le monde. Puisse chacun réaliser ses projets avec succès.

Mekáp, mbʉ’, ŋkɔŋne, mbuεne, leghɔ ntentə̄ é mbīŋ ŋghʉ́ e mɔ́’ menu mbɔŋ á ghɔ me pε
Soyez inondé de beaucoup d’argent, d’Energie, d’amour, de bonté, de santé et autres bonnes choses.
Məŋ Mɑ̄lààghɔ̄, mə̌ŋ esī nɔŋ témε á mía mía menu muɔ mέt athu pɔmpε metsəm
Moi Malagho, je nous souhaite ces grands vœux à tous

Ŋ́ gɛ̀ menu tepɔ̀ŋ a taa jʉ’ nzí à ghə nāŋà wú
Que les mauvaises choses restent là où elles vivent.

Nyiŋ lɔkɔ akhu ntɔ’ á lɔkɔ apu mbε mbɛ̂lɛ̄ , mbíŋ dɔkɔ apu ntə́ mā’ á lɔkɔ apu nkʉppɛ̀ dɔk nkuap
Que quelqu’un cogne du pied, et ramasse de la main, Qu’il lance de la main droite et attrape de la main gauche.

Epɔ́ memíā, nyiŋ sáŋa anu tepɔŋ á ne pimpε anu mέt asò’ó nkampte athu yī
Mes frères, si quelqu’un pense mal de vous, que se mal se retourne contre lui
Mɑ̄lààghɔ̄ ghε njʉɔ ŋgu’ zí a ke ntɔk lá á pó dɔk mí menu ŋgʉɔ te nyiŋ lé la’ mbó ndɔ́k nzə́ŋ siak legha
Malagho dit que l’année dernière qui s’est achevée, parte avec tous ses problèmes si bien qu’on en parle plus, même dans les blagues.
Epɔ́ memíā mpε ghɔ à ta’ nchu!
Mes frères soyons une bouche!

Me ghɔ́ ndzá te dzɔpɔ́!
C’est quand on est nombreux qu’on chante !

Epɔ́ memíā a ŋgɔ́ mə̄ŋghá’ shuŋne yí mə̀ŋ Mɑ̄lààghɔ̄ mə̌ŋ e guε a ghá le yā a mbu pε te pimpε zìí ŋgu’ shwī jʉɔ
Mes frères c’est la parole que moi, Malagho, avais à vous donner avant que nous ne débutions cette nouvelle année 2020.

Iyo Ŋgobo
Vœux de Nouvel an en Quelques Langues Camerounaises
DUALA

Ɓona Te, Ɓona Ye,
Frères et soeurs,

Mbú mwá 2019 mú má súwa.
L’année 2019 s’achève.

Mwá pényá pέ 2020 mū nī tɛ̄
Et voilà 2020!

Ó mûn Mbú mwá péɲá mέnέ mú ma álɛ̌ ɓoteyɛ̌,
En cette Année Nouvelle,

di a somέlέ ná, ó matúmbá másū mέsɛ̄,
Notre voeux:
dans toutes nos communautés

Etɔ́ndε,
Jǎsɔ̂ŋtanεlɛ̌, na
Ɓwǎŋgáŋgá ɓá ɓέ bisɔ́ eɓoŋgó á lɔndɔ,
ɓá ɓέ bisɔ́ mwayé ó maŋgeá másū mέsɛ̄!
que l’Amour-l’Entente- la Persévérance nous accompagnent et nous guident dans tout ce que nous entreprendrons !

Ó miwεŋ másū mέsɛ̄, dí ɓέnε ndé Etɔ́ndε na Jǎsɔ̂ŋtanεlɛ̌ na ɓwǎŋgáŋgá ka eɓoŋgó ásū yá lɔndɔ.
Dans tout ce que nous entreprendrons, ayons pour guide l’Amour, L’Entente et la Persévérance !

Di a somέlέ sɔ́ Mbóa ó ɓosó na mân mέsɛ̄ !
Vivent nos communautés !

Mbú mwá ɓwâm , mɔ̌ na mɔ̌ tέ !

Mbú mwá ɓwâm !

Bonne Année à tous!

Íyo Ŋgɔɓɔ

========== ============================================
Vœux de Nouvel an en Quelques Langues Camerounaises

Nufi (Fe’efe’e)

Pɑ̀mbɑ̄’, pɑ̀mɑ̄ : Chers parents

Póómɑ̄ zì tènmvàk : Chers frères et sœurs

Pɑ̌lɑ̄’, pɑ̀sên mbǎ : Chers concitoyens, mes chers amis

Mbɑ̀ pèn, pɑ̀ntôhnzhì, pɑ̀ngèn : Et vous aussi, étrangers

Ngù’ ncòh vʉ̄’ʉ̄ móó nɑ́ ncɑ̄’ pʉ́ɑ́ mɑ̀mmímìè lè : L’année 2019 est en train de s’achever.

Ngɑ̌ mɑ̀nhɑ̄ nzhì á thʉ́ : J’élève ma voix

ɑ́ lāhā hɑ̄ ngɑ̌pén mbí Nshʉ̀ɑ̀pʉ̀ : Pour remercier le Tout-Puissant
Mvàk yì ā ncāp yōh mbə̀pə̄’ tɑ̀ ndáh nkwēn zě’è lɑ́ : D’avoir bien pris soin de nous jusqu’à nos jours

Nɑ́ kɑ́ lɑ̄, ǎ hɑ́ yōh yèh : Car il nous a donné le souffle

Vɑ̀h pí pě’zīī làh njēē ngù’ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ nc