500 Expressions

Notre pere qui est aux cieux en langue ghomala

Notre pere qui est aux cieux en langue ghomala

Version 1
Nə́ tsó Tâ ā, bà mú, bà zhwènyə̀ dɔ̂lɔ̌,
Āmɛ̀n
Tâ yɔ̄k yə̀ ǒ kɛ̄bə̀ŋ,
Á tsô tsǔ pə̄ dɔ̂lɔ̌
Á nə̀fò tsǔ sɔ́’ɔ̄,
Á nə́kùŋ ō pə̄ də̀m cā’ā
də̀ŋdə̀ŋ pá’ kɛ̄bə̀ŋ á ā
Hā bí pyə̀ tyə́’ ɔ̄,
Ywə́tsʉ̂ yɔ̄k nə́ yə̀ŋ tyɛ̄’ɛ̄,
Wā’ mhɔ̀ mɔ̄k pá’ pyə̄ gə̀ yɔ̄k nə̂ mfə̂ pɔ̄k áā
Kə̂ pīŋ pyə̀ kō nə̂ mlə̀ŋtə̀,
Tē wɔ̄k nə̂ jyə̀ cwə̀pùŋ
Nə́kə́lə̄, nə̀fò, tʉ̄ɔ̀, bá ghāmtə̄ bə̄ bû
Nə́ gùŋ mcwə̀ àwɛ̄
Āmɛ̀n
Version 2
Nə́ tsó Tâ ā, bà mú, bà zhwènyə̀ dɔ̂lɔ̌,
Āmɛ̀n
Tâ yɔ̄k yə̀ ǒ kɛ̄bə̀ŋ á ā,
(Á) Tsô tsǔ pə̄ dɔ̂lɔ̌
(Á) Nə̀fò tsǔ sɔ́’ɔ̄,
də̀ŋdə̀ŋ sīcā’ā pá’ kɛ̄bə̀ŋ á ā
Hā bí pyə̀ tyə́’ ɔ̄,
Wútsʉ̂ (ywə́tsʉ̂) yɔ̄k nə́ yə̀ŋ tyɛ̄’ɛ̄,
Tyɔ̀nyə̀ mnwə̀ cwə̀pùŋ mɔ̄k
Pá’ pyə́ dyɔ̀nyə̀ mnwə̀ cwə̀pùŋ pyə̀shwə́ pò á ā
Kə̂ tāk wɔ̄k cʉ̂m mlə̀ŋtə̀,
Pà’ wɔ̄k nə̂ jyə̀ cwə̀pùŋ
Ā pó’ō
Vocabulaire
tsō : le nom (name)
Nə́ tsó : au nom de (In the name of)
Tâ : le père (father)
bà : et, aussi (and, also)
mū : un enfant (a child)
zhwènyə̀ : le souffle, l’esprit (breath, spirit)
dɔ̄, dɔ̂lɔ̌ : clair, propre, saint (clean, holly)
yɔ̄k : notre (our)
Tâ yɔ̄k : Notre père (our father)
yə̀ : qui (who)
ǒ : tu (you, singular)
kɛ̄bə̀ŋ : le ciel, le paradis (sky, heaven)
tsô tsǔ : ton nom (your name)
Á tsô tsǔ : Que ton nom (May your name)
pə̄ : verbe être (to be)
Á tsô tsǔ pə̄ : que ton nom soit (May your name be)
Nə̀fò : le règne (reign)
Fò : le roi, le chef (king, chief)
Nə̀fò tsǔ : ton règne (your reign, your kingdom)
Sɔ́’, nə̀ sɔ̀’: venir (to come)
Á Nə̀fò tsǔ sɔ́’ɔ̄ : Que ton règne vienne
Kùŋ: aimer, vouloir (like, love, want)
Nə́kùŋ : volonté (will, desire)
Á nə́kùŋ ō pə̄ də̀m cā’ā : Que ta volonté soit sur la terre (may your will be done on earth)
də̀ŋdə̀ŋ : tout droit, rectiligne, directement (straight)
Sīcā’ā : la terre (earth)
Pá’ : comme (as, like)
Hā : donner, donne (to give)
Hā bí … : donne à… (Give to…)
Pyə̀: nous (us)
Hā bí pyə̀ : donne-nous (give us)
tyə́’ ɔ̄ : aujourd’hui (today)
Wútsə̂ (ywə́tsʉ̂) : la nourriture; litt., chose à manger (food)
Yɔ̄k : notre (our)
Yə̀ŋ tyə̄’ (tyɛ̄’ɛ̄) : ce jour (this day)
Nə́ yə̀ŋ tyə̄’ (tyɛ̄’ɛ̄) : en ce jour (in this day)
Wā’ : jeter, abandoner, oublier
hɔ̀: erreur, faute, péché
Gə̀, ghə̀: faire
Mfə̂ : les frères/sœurs
Mfə̂ pɔ̄k : nos frères/sœurs
Wā’ mhɔ̀ mɔ̄k : jette/oublie/pardonne nos erreurs/péchés
pá’ pyə̄ gə̀ yɔ̄k nə̂ mfə̂ pɔ̄k áā : comme nous le faisons pour nos frère
Tyɔ̀nyə̀: oublie, oublier (to forget)
Nwə̀: une chose, une affaire (a thing, something)
Cwə̀pùŋ : mauvais (bad)
Mnwə̀ cwə̀pùŋ : mauvaises choses, péchés (bad things, sins)
Mnwə̀ cwə̀pùŋ mɔ̄k : nos péchés (our sins)
Pyə̀shwə́ pò : d’autres gens, d’autres personnes (other people)
Kə̂ : particule de négation, ne … pas (negative particle, don’t)
Kə̂ tāk : ne laisse pas
Kə̂ pīŋ : n’accepte pas, n’admets pas
Kō : entrer
Pyə̀ kō : entrons
Nə̂ mlə̀ŋtə̀ : dans la tentation
Wɔ̄k : nous (us)
Kə̂ tāk wɔ̄k : ne nous laisse pas (don’t let us)
Cʉ̄m : à l’interieur, dedans (in, inside)
Mlə̀ŋtə̀ : tentation (temptation)
Cʉ̂m mlə̀ŋtə̀ : dans la tentation
Pà’; syn tē : enlever
Pà’ wɔ̄k, tē wɔ̄k : enlève-nous
Jyə̀: la route, le chemin (way, road)
Nə́ : sur
Nə̂ jyə̀ cwə̀pùŋ : sur le mauvais chemin (on the wrong way)
Nə́kə́lə̄ : car, parce que
Tʉ̄ɔ̀ : la santé, la vigueur, la puissance
Ghāmtə̄: la gloire
Ghāmtə̄ bə̄ bû: à toi la gloire
Gùŋ mcwə̀ àwɛ̄ : tous les temps
àwɛ̄ : tout, tous
Ā pó’ō : C’est comme ça (it is so)