500 Expressions

Lyrics Chanson Bafang: Mēngòò (MENGOU) THESY MOUMANI

Lyrics Chanson Bafang: Mēngòò (MENGOU) THESY MOUMANI

Président Hilaire Tchengang, Le seul producteur qui nous reste.

Mbʉ́ɑ́ pēn :
[Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” mamī ” : S’il te plait, maman, viens chercher ta fille.
Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” pàpā ” : S’il te plait, papa, viens chercher ta fille.]

Mēngòó yǎt sì tɑ̄ nshwī : La jeune fille à peine mature
Pō cāh lī mɑ̀ lə́ə́ndʉ̄ɑ̄ : On l’envoie en mariage
Ǎ lɑ̀ zhī làh ncāp ndʉ̄ɑ̄ : Elle ne sait pas entretenir d’une maison
Ǎ lɑ̀ zhī làh ndáh ndū ì: Elle ne sait pas entretenir son mari
Ǎ lɑ̀ zhī làh ndə̄ə̄ càk : Elle ne sait pas faire la cuisine
Nnā’ nkwéndāk “pɔ̀tɔ̀ pɔ̄tɔ̄” : Elle prépare du riz avec un excès d’eau
Mɑ̄ ɑ̄ lī’ sī mbèé ní, “Mɑ̄sʉ̄ɑ̄” ŋwāh lī ndáh nkwēn : Son mari la ramène chez sa mère sans prévenir cette dernière
Hěh !!!

[Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” mamī ” : S’il te plait, maman, viens chercher ta fille.
Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” pàpā ” : S’il te plait, papa, viens chercher ta fille.]

Mēngòó yǎt sì tɑ̄ nshwī: La jeune fille à peine mature
Pō cāh lī mɑ̀ lə́ə́ndʉ̄ɑ̄ : On l’envoie en mariage
Ǎ lɑ̀ zhī làh nsóh sī ī: Elle ne sait pas se laver le visage,
Ǎ lɑ̀ zhī làh nníɑ́ɑ́ kwéndʉ̄ɑ̄: Elle ne sait pas arranger son lit,
Ǎ lɑ̀ zhī làh ndə̄ə̄ càk: Elle ne sait pas faire à manger
Nnā’ fùfū “pɔ̀tɔ̀ pɔ̄tɔ̄”: Elle prépare le couscous manioc avec un excès d’eau.
Mɑ̄ ɑ̄ lī’ sī mbèé ní, “Mɑ̄sʉ̄ɑ̄” ŋwāh lī ndáh nkwēn : Son mari la ramène chez sa mère sans prévenir cette dernière

Hèé !!!

[Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” mamī ” : S’il te plait, maman, viens chercher ta fille.
Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” pàpā ” : S’il te plait, papa, viens chercher ta fille.]

Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Héé hèè héé hèèh hēēē ēē !
Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Hēh!
Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Hēh !
Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Héé hèè héé hèèh hēēē ēē !
(…)
Mɑ́ Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’: Le mariage est beau
Wènòk nú’ nnú’ nnú’ nnú’…

Ò mɑ̌ ncáh móó lə́ə́ndʉ̄ɑ̄, ǒ sì lɑ́h làh “ndānī” ī : En envoyant l’enfant en mariage, n’oublie pas de lui enseigner
“ndānī”/nzhī’sī ī : lui enseigner
“ndānī” ī : lui enseigner
“ndānī” ī làh nsóh càk : lui enseigner à laver la marmite
“ndānī”/nzhī’sī ī : lui enseigner
“ndānī”/nzhī’sī ī : lui enseigner
“ndānī” ī làh nnā’ càk: lui enseigner comment faire la cuisine
“ndānī” ī : lui enseigner à
“ndānī” ī
“ndānī” ī làh nnā’ wúzɑ̄ ō ō ō : lui enseigner comment faire la cuisine

Mɑ́ Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau,
Mɑ́ Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Hèè ēē ēē!!!
Mɑ́ Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau
Hēē hēē héé hēē éé!!!

Nàŋ nāŋ nānāŋ nànāŋ!
Nānāŋ !!!
Nàŋ nāŋ nānāŋ nànāŋ!
Nānāŋ nàŋ nāŋ!!!
Nānàŋ, nāŋ!!!
Nǎ yòh, nǎ yǒh… nǎ yǒh…
Doucement…
ndi ndìn din ń ndin…
Vive la diversité[…]

Chœurs: pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄.

Mēngòó yǎt sì tɑ̄ nshwī: La jeune fille à peine mature
Pō cāh lī mɑ̀ lə́ə́ndʉ̄ɑ̄ : On l’envoie en mariage
Ǎ lɑ̀ zhī làh ntā’ntēē : elle ne sait pas faire le marché
Ǎ lɑ̀ zhī làh ntāh wèn : elle ne sait pas entretenir quelqu’un,
Ǎ lɑ̀ zhī nàh ndə̄ə̄ càk : Elle ne sait pas faire à manger
Nnā’ mbɑ̀ nsā’ pɔ̀tɔ̄ pɔ̀tɔ̄ : elle prépare même le couscous maïs avec un excès d’eau.
Mɑ̄ ɑ̄ lī’ sī mbèé ní, “Mɑ̄sʉ̄ɑ̄” ŋwāh lī ndáh nkwēn : Son mari la ramène chez sa mère sans prévenir cette dernière
Hěh !!!
Pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄
Hěh
Pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄ pɔ̄tɔ̄

Wèn nú’, nnú’, nnú’, nnú’, nnú’
Wèn nú’ njɑ̀ɑ̀, nnú’ njɑ̀ɑ̀, nnú’ njɑ̀ɑ̀.

Wèn nú’ nkwèn, nnú’ nkwèn, nnú’ nnú’ nnú’ nnú’
Nnú’ njɑ̀ɑ̀ pí nkwèn ;
Nnú’ njɑ̀ɑ̀ pí nkwèn.
Nnú’ njɑ̀ɑ̀, nnú’ njɑ̀ɑ̀, nnú’ njɑ̀ɑ̀
Hǐ íí.

ɑ́ nnú’ njɑ̀ɑ̀ ɑ̀ɑ̀… pí nkwèn
ɑ́ nnú’ njɑ̀ɑ̀ ɑ̀ɑ̀… pí nkwèn.
Wèn nú’ nnú’ nnú’…

Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau,
Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau é hèè
Lə́ə́ndʉ́ɑ́ pə̀’ tɑ̀’ : Le mariage est beau.

[Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” mamī ” : S’il te plait, maman, viens chercher ta fille.
Sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēēē : Viens prendre ta fille
Yéé cīcō’ò sɑ̀’ ndáh mēn ò lɑ́ éé ēē ” pàpā ” : S’il te plait, papa, viens chercher ta fille.]

Wèn nú’ njɑ̀ɑ̀, nnú’ njɑ̀ɑ̀, ɑ́ nnú’ njɑ̀ɑ̀…

Wèn nú’ nkwēn, nnú’ nkwēn nnú’ nkwēn !

Nnú’ nnú’ nú’…..

Yáá mìè lɑ́ ooo !