500 Expressions

Francis N : Ǎ ghʉ̌ wènòk: Il/elle a des relations: Lyrics chanson fe'efe'e

Yɔ̌hnshì: Ǎ ghʉ̌ wènòk

Njɔ̀hnshì: Francis N le moniteur!
Ngà’tìè mɑ̀ ghə̀ə̄lɑ̄’: Mênkām NGǍ’KÒ Cɑ̌’kām Anselme pí Shck Ca᷅mnà’
Nnìɑ̀ yīīmɑ̄njū’ : Shck Ca᷅mnà’

Mbʉ́ɑ́ pēn nshì:
Ǎ ghʉ̌ wènòk,
Pèn pɑ̄h mbʉ́ɑ́ làh cēh ī mɑ́ wū nēhē lɑ̄ ēē,
èé èé èè1 ǎ ghʉ̌ wènòk
Il est sociable; litt. il a des gens.
Gardez-vous de l’appeler vaurien, il a des gens.