500 Expressions

Etude comparative des variantes de Mon Unique Langues Bamilekes (MULB)

Etude comparative des variantes  de Mon Unique Langues Bamilekes (MULB)

Cette étude comparative est basée sur les langues: Ghomala’, fe’efe’e (nufi), mə̀duʉ̂mbɑ̀ et yɛ̂mba (yemba)
Lien du livre: Etude comparative des variantes de Mon Unique Langue Bamileke (MULB)
http://amzn.to/2gSZR0N
Analogie entre les différentes variantes de Mon Unique Langues Bamilékés
Ngɑ̌ cɑ̀’sì yēē lɑ́ póómɑ̄, zēn zǎ mɑ́ Ca᷅mnà’.
Ǹ dɑ̀ těh tɑ̀’ pú’ŋwɑ̀’nì mɑ̀ zén yáá mɑ́ “Étude Comparative des Variantes Dialectales de L’unique Langue Bamiléké”
ɑ́ lǎh lɑ̀’sì yēē mɑ́ ghə̀ə̀ zǒ nshʉ̀’. Nkwèè Nghə̀ə̄ pɑ̌mfí’kě’ nshʉ̀’, sī pʉ́ɑ́ bɑ̄!
Ngɑ̌ ìngén ntám yīīmɑ̄njū’ lè, nkāmsī ghòmálā’, fè’é’fě’è (nùfī), mə̀dʉ̂mbɑ̀ pí yɛ̂mbǎ zʉ̌’ zʉ̌’ shʉ̀’,
mbɑ̀ kwɑ̀’ túnā yēē, yēē mɑ́ sī pìēsōk bɑ́ bɑ̄…
Yì béé yīīmɑ̄njū’ lě mɑ́ ntūmbhì kàm, mvʉ̀’ yǎt njām…

Contributeurs (trices)
Ghomala : Kamdem Wambo
Nufi : Rodrigue Tchamna
Medumba : Guy Towa
Yemba : Malagho