Alphabet Video

Comédie en nùfī (Bamiléké) et traduit en français : Sommes-nous des vautours?

Comédie en nùfī (Bamiléké) et traduit en français : Sommes-nous des vautours?

Cette comédie, écrite en 2006 par Rodrigue Tchamna, présente le problème sociétal selon lequel nous dépensons plus pour les enterrements que pour les maladies…

Béé kǎb sʉ̀ɑ̀ lè yì Ca᷅mnǎ’ lɑ̀ŋwɑ̌’ nɑ́ ngù’ 2006 lɑ́,
mɑ̀ndɑ́’’sí mbʉ́ɑ́ yì pɑ̌h mvɑ̄h ntóó nkɑ́ɑ́ nɑ́ mbʉ́ɑ́ làh ntōk wèn nshʉ́ɑ́ ghòò lɑ́…

Acteurs : Voix féminines :
1- Pouagap Christelle (Actrice Principale)
2- Davina Singoue Ouankam
Voix Masculines
1- Rostand Woktha Djiadeu (Acteur Principal)
2- Tchamna Rodrigue (Acteur Principal)
3- Nansi Lionel
4- Simaleu Willy
Concepteur, Réalisateur et metteur en scène
Tchamna Rodrigue
Chanson intermède: Carlos K.
Chanson du clip : Mowher l’Artiste

Extrait:
Ò sì kə́’ fhʉ́ wènòk nshʉ́ɑ́ wèn ntèn

Mbə̄ə̄ lɑ́ nsī à
Ŋ̄h Ntû’!
Nǔkɑ́ bǎt mbɑ̄ tɑ́ ó mɑ̄ wú á sū’ fɑ̌hnzɑ́ sì khʉ̀ɑ̀’ tə̄’?
Nāk ā fà’á lɑ́ ndū à,
ghòō mēmmɑ̄ è yǎt mɑ̀ngén sì’ mɑ̀ mbhì.
Ò mɑ̄ nnʉ́ɑ́ ndʉ̄ɑ̄kǎ’ndāk,
mɑ̄nsɑ́’ mɑ̀ wú à,
ǒ yú’ mɑ́ ngɑ̌ mfɑ́’ kà’ kāhā?
Pɑ̀h lɑ̀ghʉ̌ ntāmnsú’ ndʉ̄ɑ̄kǎ’ndāk,
pō tēh yōh mmɑ́’ nzɑ̄ mɑ̀ nkɑ́ɑ́ mìè.
Pó mɑ̀mbát nkhʉ̄ɑ̄ yōh mbɑ̀ khʉ̄ɑ̄.
Nǔ’ mbɑ̀ hǔmbèè lè nhɑ̄ mbú í á nū,
ǎ ìnjáhsí!
Yāā kɑ̌’ mɑ́ nǔ hǔmbèè mɑ̀ ǎ yá’ yàhsì.
Ngà’kǎ’ndák lēn mɑ́ ń cāk ncɑ̄’ mʉ̄mbʉ́ɑ́ náh nsɑ́’,
á shwǐ’ mbɑ̀ mó’ nā ɑ́ pō náh nsēē lī,
mɑ́ ntó mǐ kwátsí.
Ŋ̄h ngɑ̌ yú’.
Ndɑ̌’mɑ́ cōp nshʉ̀ɑ̀ mō lɑ́.
Wèn sǐ’ mɑ̄ngóó mɑ̄ nkūkūɑ̄ bɑ̄.
Ngɑ̌ yú’ kwɑ̀’ mbʉ̄ɑ̄ yì ǒ nàh ngə́ə́ lɑ́.
Ndɑ̌’mɑ́ ó lí’ sɑ̀’, mɑ̀ ngɑ̌ mɑ̀nníɑ́ɑ́ nā á ɑ́ ghěn mɑ̀ mfɑ̀’.
Dhù lɑ́ !
Mɑ̀ mbhì lɑ́ tɑ́ ḿ mɑ̄ njàb. Ǒ yû’ ?
Ŋ̀h!
Yà njàmnkòó mɑ̀ mbú ó lɑ́ mbɑ̀ ō ō!
Ncà’ sī wū bɑ̄.
Cō ncɑ́’sí í mbú á lɑ́ mbɑ̀.
Ŋ̄h!
Lēn mbú í mɑ́ mfɑ̌’ nɑ́’ ncāhsī ā nɑ́ béé líé’nzɑ̄ lè.
Mɑ́ ngɑ̌ nzhì nsɑ́’ lɑ́ mbɑ̀ ō ō!
Ō ō ō!
Ǒ sì ghé’ yə̄ə̄ mbɑ̀.
Ŋ̄h!
Dhù lɑ́ Mɑ̄nkwèè Hɑ̄ !