500 Expressions

Bonne année 2017 en langue yemba, Dschang: Mbɔŋ mbɔŋ ŋgu' swhī 2017 á m̄bú wu

Bonne année 2017 en langue yemba, Dschang: Mbɔŋ mbɔŋ ŋgu' swhī 2017 á m̄bú wu

Happy New Year in Yemba (Dschang, Bamileke)Language
Bonne année 2017 en langue yemba (Mbɔŋ mbɔŋ ŋgu’ swhī 2017 á m̄bú wu)