Alphabet Video

Alphabet general des langues camerounaises: correction Exercice

Alphabet general des langues camerounaises: correction Exercice

Ô mɑ̀ wɑ̀
Ò mɑ́ wɑ̂
Ǒ mɑ́ wɑ̄
Ō mɑ̄ wɑ̄
Ǒ mɑ̌ wɑ̌
Wè mpúŋgù jǐtà
Wè mpūŋgū jítā
Wé mpùŋgū jītā
Wè mpūŋgū jǐtà
Wě mpǔŋgû jǐtà

Exercice suivant: Lire les phrases suivantes, prises dans la langue nufi (fe’efe’e) avec la bonne intonation
1. Pó lēn mɑ́ á ghʉ̀, ǎ lɑ̀ ghʉ́.
2. À lɑ̀ghʉ̌, tɑ́’, ngʉ́ kīkēē.
3. Pó lēn mɑ́ sì ghʉ́, à ghʉ̂.
4. Nú nū ndù’ pí nùnù.
5. Ǹ dɑ̀ sì yū’, ǹ dɑ̀ sì còh njū’.
6. À lɑ̀sǐ tɑ̄ njū’.
7. Ǎ lɑ̀ sī tɑ̄ njū’.
8. Ǎ sí tɑ̀ njū’.
9. Ǎ hèè ndɑ̌’mɑ́, ǒ sì záb ī.
10. Ngòfāt kɑ̀’ sɑ̄’, tɑ́ mɑ̀ mbǎk ló.