Alphabet Video

Cours Resulam en ligne sur Zoom : Example examen nufi

Cours Resulam en ligne sur Zoom : Example examen nufi

*Fiche d’inscription au cours*: https://forms.gle/SYo7RGPqW8awHV9n6
*Cours Resulam en ligne sur Zoom : Example examen nufi*

https://youtu.be/nkZ1ZIpzH9s

Mbə̄ə̄ lɑ́ mên à
Yáá mɑ̀ lāhā ?
Zēn zǒ mɑ́ wɑ̄ ?
Ndɑ̀ɑ̀ mǒ mɑ́ kɑ́ ?
Ǒ zhí làh nŋwɑ́’ zēn zō ó ?
Ǒ mɑ́ yǐ hɑ̄ ? Ǒ mɑ́ mīā/ngòò ā hɑ̄ ?
Ǒ nsī mɑ̀ hɑ̄ ?