Alphabet Video

Cours langues africaines sur Zoom par Resulam: Cas de Nùfī(fe’efe’e)

Cours langues africaines sur  Zoom par Resulam: Cas de Nùfī(fe’efe’e)

*Fiche d’inscription au cours*: https://forms.gle/SYo7RGPqW8awHV9n6
COURS NUFI-RESULAM: Conversation en langue fe’efe’e.

Juste après 5 séances de cours, les élèves sont en mesures de délier leur langue, mettre de côté la honte et de s’exercer LIBREMENT sans complexe.
Le Résultat est palpable. Félicitation chers élèves. Vous aussi, ne restez pas observateurs, soyez acteurs ! Remplissez la fiche en bas de page et commencez dans la prochaine classe.

A : Mbə̄ə̄ lɑ́ mēmmɑ̄ ò
B : Mbə̄ə̄ mēmmɑ̄, ngɑ̌ cɑ̀’sì ō lɑ́
A : Zēn zǒ mɑ́ wɑ̄ ?
B : Zēn zǎ mɑ́ Mɑ̄àngwè’
B : Wò yō, zēn zǒ mɑ́ wɑ̄ ?
A : Zēn zǎ mɑ́ Mōòmbèè
A : Ǒ nsī mɑ̀ hɑ̄ ?
B : Ngɑ̌ nsī mɑ̀ Yɔ̂k Fī
B : Wò yō, ǒ nsī mɑ̀ hɑ̄ ?
A : Ngɑ̌ nsī mɑ̀ mbèé Nèè
B : Nzhī mɑ́ ǒ mɑ́ nsîmbèè é ?
A : Yáá kwɑ̀’ fà’á!

B : Kɑ́ tɑ́ ó ngʉ́ ʉ̄ ?
A : Kɑ́ tɑ́ ngɑ̌ ngʉ́ lɑ̄ mɑ̀ lāhā?
B : Yò túmfɑ̌’ mɑ́ kɑ́?
A : Ngɑ̌ mɑ́ nzʉ̂’nʉ̀ɑ̀
A : Wò yō, kɑ́ tɑ́ ó mfɑ́’ ɑ̄ ?
B : Ngɑ̌ mɑ́ tɑ̀’ mʉ̄ɑ̄ ntâ’ntēē
A : Fà’á lɑ́, nkɑ́ɑ́ mbú ó tɑ̀’ bɑ̄ lɑ̄ ?
B : Ŋ̄h bɑ̄ ɑ̀ ! Pɑ́’ nshì lɑ́
A : Ǒ mɑ́ nshwìè mʉ̀nzhwīē é ?
B : Ŋ̄h, ǹ jǎt sì lə̄ə̄ndʉ̄ɑ̄!
B : Wò yō, ǒ yá’ lə̄ə̄ndʉ̄ɑ̄ ɑ́ ?
A : Ngǎ’ ǹ jǎt sì lə̄ə̄ndʉ̄ɑ̄ bɑ̄
B : Yáá ncāk mɑ́ ń shʉ̀ɑ̀, ngɑ̌ mɑ̀nnēēsī
A : Mbə̀’ wū sǐ’ nsī bɑ̄ pʉ̀mbè!
B : Nthʉ̄ á lōh mɑ̀ cà’sì mbʉ̄ɑ̄ yì ngɑ̌ mbòmsì ō lɑ́
A : Nkwèè cà’sǐ yǎ mēmmɑ̄ ò
B : Tɑ̀ mó’ līē’ lɑ́ mēmmɑ̄ ò
A : Tɑ̀ mó’ līē’ lɑ́, yì mɑ̀ Síé pēn lɑ́
B : Ôhó!
A : Ôhó lɑ́ mēmmɑ̄ ò!

Fiche d’inscription au cours : https://forms.gle/SYo7RGPqW8awHV9n6
Trouvez environ 60 conversations ludiques conviviales et pédagogiques de ce genre dans le livre
Conversation de base en fe’efe’e

Ebook : https://amzn.to/2Z8h9M6
Printed Book (Full Color) : https://amzn.to/34Jrxeg