Alphabet Video

JM Ngako dans Promesse d'Amour en langue fe'efe'e (Nùfī)

JM Ngako dans Promesse d'Amour en langue fe'efe'e (Nùfī)

JM Ngako dans Promesse d’Amour
En langue fe’efe’e (Nùfī)

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngwá’pēē lɑ̄ ē ē: Ngwá’pēē, j’ai passé la nuit
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.
Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngòò Mɑ̄… : j’ai passé la nuit ma chère
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ Nshʉ̀ɑ̀pʉ̀, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte Seigneur, car je pensais à toi.
Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ ì í ì ī ī… : J’ai passé la nuit…
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ chérie : Chérie, j’ai passé la nuit
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ō ò ō ō!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Yāā ghʉ̌ mbɑ̀ mɑ̀ lāhā lɑ̄ : Quel que soit ce qui adviendra
(Wô) Ǹ nsī mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Que je t’attende

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’ nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Nzɑ̌ sěn mbɑ̀ lāhā lɑ̄ : Quel que soit le degré d’obscurité
Mɑ̀ ò kɑ́nàk tɑ̀ nkwēn lɑ̄ ē ē ē : Tu finiras par arriver [litt., tu marcheras jusqu’à arriver]

Hēē héé yàà !!!

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’ nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Yāā ghʉ̌ mbɑ̀ lāhā lɑ̄: Quel que soit ce qui adviendra
Mɑ̀ nzɑ̌ ìndī’ lēē yōh pɑ́h ó bɑ̄ yōmɑ̄ lɑ̄ ē ē ē ē : Nous nous reveillerons ensemble.

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends
Nàm kɑ́tʉ̄ɑ̄ ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Le soleil m’accablera parce que je t’attends
Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō mbɑ̌ Ngwâ’ : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends Ngwâ’ [Ngwâ’, diminutif de Ngwá’pēē, un éloge pour certaines femmes]

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends
Nàm kɑ́tʉ̄ɑ̄ ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Le soleil m’accablera parce que je t’attends

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngwá’pēē lɑ̄ ē ē : Ngwá’pēē, j’ai passé la nuit
Ó ó ó !!!
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngòò Mɑ̄… : j’ai passé la nuit ma chère
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ Nshʉ̀ɑ̀pʉ̀, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte Seigneur, car je pensais à toi.
Wó ó ó mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ ì íí ìì īī… : J’ai passé la nuit…
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ cherie : Je t’attends chérie
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē ō ò ō ō!!! : Sans fermer la porte ma chère amie, car je pensais à toi.

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Bébé chérie : Mbǎ’ntām à
Tu m’avais promis pourtant que quoi qu’il fasse : Ò lɑ̀pěn mbú á mɑ́ yāā ghʉ̌ mbɑ̀ mɑ̀ lāhā lɑ̄
Nous serons au rendez-vous ce soir : Mɑ̀ yōh pɑ́h ó mbɑ̄ zʉ̌’ kɑ̀’ mbūānzɑ́ è
Tu me l’avais promis bébé : Ò lɑ̀pěn mbú á fà’á nkwè’nì mǎ
Qu’il vente, ou qu’il neige : Mɑ́ mbɑ̀ mɑ̀ mbǎk ló, mbɑ̀ mɑ̀ nǎm tʉ́ɑ́
Nous nous réveillerons ensemble le matin : Yōh pɑ́h ó bɑ́ ìnjómɑ́ fɑ́hnzɑ̄

Transcription et Traduction Lyrics : Shck Ca᷅mnà’ Resulam, www.resulam.com