Alphabet Video

Instllation clavier clafrica pour l'ecriture phonetiques des langues africaines

Instllation clavier clafrica pour l'ecriture phonetiques des langues africaines

Lien de telechargement version Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.resulam.www.clafricamobile&hl=en_US

Lien de telechargement version Ordinateur (Windows):
https://resulam.com/clafrica-app/

Clafrica Mobile, uses only Roman characters and numbers in order to write all the special characters that exist in African Languages.
Examples:
Special characters: af = ɑ; eu = ə; ai = ε; o* = ɔ; u- = ʉ; uu = ʉ; b* = ɓ; d* = ɗ
Tons:

a1 = à; a2 =á; a3 = ā; a5 = â; a7 = ǎ

af1 = ɑ̀; af2 = ɑ́; af3 = ɑ̄; af5 = ɑ̂; af7 = ɑ̌

e1 = è; e2 = é; e3 = ē; e5 = ê; e7 =ě

eu1 = ə̀; eu2 = ə́; eu3 = ə̄; eu5 = ə̂; eu7 = ə̌

ai1 = ɛ̀; ai2 = έ; ai3 = ɛ̄; ai5 = ɛ̂; ai7 = ɛ̌

i1 = ì; i2 = í; i3 = ī; i5 = î; i7 = ǐ

o1 = ò; o2 = ó; o3 = ō; o5 = ô; o7 = ǒ

o*1 = ɔ̀; o*2 = ɔ́; o*3 = ɔ̄; o*5 = ɔ̂; o*7= ɔ̌

u1 = ù; u2 = ú; u3 = ū; u5 = û; u7 = ǔ

u-1 = ʉ̀; u-2 = ʉ́; u-3 = ʉ̄; u-5 = ʉ̂; u-7 = ʉ̌

uu1 = ʉ̀; uu2 = ʉ́; uu3 = ʉ̄; uu5 = ʉ̂; uu7 = ʉ̌

n*1 = ŋ̀; n*2 = ŋ́; n*3 = ŋ̄; n*5 = ŋ̂; n*7 = ŋ̌

DOUBLES VOYELLES

a11, a22, a33 = àà, áá, āā
af11, af22, af33 = ɑ̀ɑ̀, ɑ́ɑ́, ɑ̄ɑ̄
e11, e22, e33 = èè, éé, ēē
eu11, eu22, eu33 = ə̀ə̀, ə́ə́, ə̄ə̄
ai11, ai22, ai33 = ɛ̀ɛ̀, έέ, ɛ̄ɛ̄
i11, i22, i33 = ìì, íí, īī
o11, o22, o33 = òò, óó, ōō
o*11, o*22, o*33 = ɔ̀ɔ̀, ɔ́ɔ́, ɔ̄ɔ̄
u11, u22, u33 = ùù, úú, ūū
u-11, u-22, u-33 = ʉ̀ʉ̀, ʉ́ʉ́, ʉ̄ʉ̄
uu11, uu22, uu33 = ʉ̀ʉ̀, ʉ́ʉ́, ʉ̄ʉ̄
ia1, ia2, ia3 = ìà, íá, īā
iaf1, iaf2, iaf3 = ìɑ̀, íɑ́, īɑ̄
ie1, ie2, ie3 = ìè, íé, īē
ua1, ua2, ua3 = ùà, úá, ūā