Préparation à l'Examen Officiel de la langue fe'efe'e (nùfī) : Nìɑ̀sǐ ná làksǐ nùfī: Làk 1

0
594
Préparation à l'Examen Officiel de la langue fe'efe'e (nùfī) : Nìɑ̀sǐ ná làksǐ nùfī: Làk 1

Préparation à l’Examen Officiel de la langue fè’éfě’è’ (nùfī), Niveau 1.
Nìɑ̀sǐ ná làksǐ nùfī: Làk 1. Làksǐ Ghə̀ə̄ Nùfī (Fè’éfě’è): Ntūmbhì Làk: Zhī’sì.
Ngɑ̌ cɑ̀’sì yēē lɑ́ pɑ̀mbɑ̄’, pɑ̀mɑ̄, póómɑ̄ yì tènmvàk. Túnǔ béé yīīmɑ̄njū’ lě mɑ́ làh nzhíísí yēē làh nníɑ́sí nā yèé nɑ́ làh ntēn làksǐ nùfī. Pěn ìnzhī’sī ntīēntíé mbíághə̀ə̀ yì yáá ncāk mɑ́ pʉ̄nkhʉ̄ɑ̄ làh ntō’ ngù’ pʉ́ɑ́ zhī lɑ́. Fà’á lɑ́ póómɑ̄, pɑ́h á pèn tō’ sì pīē ndɑ̀h…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here