Mbu ma bwam 2017 (Bonne annee 2017 en langue duala)

73
1242
Mbu ma bwam 2017 (Bonne annee 2017 en langue duala)

Mbū eeee !!!
Ka ó mpɔ̄lɔlɔ̄ má toŋgo nī sí bí ɓánjɛ̌, moto tέ á tame ó wân, tɔti á māpūlanɔ̄ ó 2017:

o JA LÁ ƁWÂM
o MUSAŊGO
o NDŌLŌ & ETƆ̄NDε
o MUƝεŊGε MÁ LOŊGɛ̄
MWAYĒ mú ɗaŋgwanε mέsɛ̄ !
Ɓwambo ɓásū, eyemban ásū
Ɓwambo ɓásū ēē, eyemban ásū !

73 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here