JM Ngako dans Promesse d'Amour en langue fe'efe'e (Nùfī)

0
707
JM Ngako dans Promesse d'Amour en langue fe'efe'e (Nùfī)

JM Ngako dans Promesse d’Amour
En langue fe’efe’e (Nùfī)

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngwá’pēē lɑ̄ ē ē: Ngwá’pēē, j’ai passé la nuit
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.
Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngòò Mɑ̄… : j’ai passé la nuit ma chère
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ Nshʉ̀ɑ̀pʉ̀, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte Seigneur, car je pensais à toi.
Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ ì í ì ī ī… : J’ai passé la nuit…
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ chérie : Chérie, j’ai passé la nuit
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ō ò ō ō!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Yāā ghʉ̌ mbɑ̀ mɑ̀ lāhā lɑ̄ : Quel que soit ce qui adviendra
(Wô) Ǹ nsī mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Que je t’attende

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’ nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Nzɑ̌ sěn mbɑ̀ lāhā lɑ̄ : Quel que soit le degré d’obscurité
Mɑ̀ ò kɑ́nàk tɑ̀ nkwēn lɑ̄ ē ē ē : Tu finiras par arriver [litt., tu marcheras jusqu’à arriver]

Hēē héé yàà !!!

Wò bɑ̄ lɑ̀lɑ̄’ nsōk ā mɑ́ : C’est toi qui m’avait dit que
Yāā ghʉ̌ mbɑ̀ lāhā lɑ̄: Quel que soit ce qui adviendra
Mɑ̀ nzɑ̌ ìndī’ lēē yōh pɑ́h ó bɑ̄ yōmɑ̄ lɑ̄ ē ē ē ē : Nous nous reveillerons ensemble.

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends
Nàm kɑ́tʉ̄ɑ̄ ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Le soleil m’accablera parce que je t’attends
Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō mbɑ̌ Ngwâ’ : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends Ngwâ’ [Ngwâ’, diminutif de Ngwá’pēē, un éloge pour certaines femmes]

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends
Nàm kɑ́tʉ̄ɑ̄ ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē : Le soleil m’accablera parce que je t’attends

Mbàk kɑ́lō ā mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē ē ē : Il pleuvra sur moi parce que je t’attends

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngwá’pēē lɑ̄ ē ē : Ngwá’pēē, j’ai passé la nuit
Ó ó ó !!!
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ Ngòò Mɑ̄… : j’ai passé la nuit ma chère
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ Nshʉ̀ɑ̀pʉ̀, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte Seigneur, car je pensais à toi.
Wó ó ó mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ ì íí ìì īī… : J’ai passé la nuit…
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ mbīɑ̄ bō lɑ̄ ē ē è è!!! : Sans fermer la porte mes frères, car je t’attendais.

Mʉ̀ lě lɑ́’ ndʉ̄ɑ̄ cherie : Je t’attends chérie
Sì zhʉ̄ɑ̄’ nzhìndʉ̄ɑ̄ pʉ̀mbè, mɑ̀ ngɑ̌ ncə̄bsī ō lɑ̄ ē ē ō ò ō ō!!! : Sans fermer la porte ma chère amie, car je pensais à toi.

Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō
Wǒ wō wō wò ō ō

Bébé chérie : Mbǎ’ntām à
Tu m’avais promis pourtant que quoi qu’il fasse : Ò lɑ̀pěn mbú á mɑ́ yāā ghʉ̌ mbɑ̀ mɑ̀ lāhā lɑ̄
Nous serons au rendez-vous ce soir : Mɑ̀ yōh pɑ́h ó mbɑ̄ zʉ̌’ kɑ̀’ mbūānzɑ́ è
Tu me l’avais promis bébé : Ò lɑ̀pěn mbú á fà’á nkwè’nì mǎ
Qu’il vente, ou qu’il neige : Mɑ́ mbɑ̀ mɑ̀ mbǎk ló, mbɑ̀ mɑ̀ nǎm tʉ́ɑ́
Nous nous réveillerons ensemble le matin : Yōh pɑ́h ó bɑ́ ìnjómɑ́ fɑ́hnzɑ̄

Transcription et Traduction Lyrics : Shck Ca᷅mnà’ Resulam, www.resulam.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here