500 Expressions

Notre père qui es aux cieux en langue fe’efe’e

Notre père qui es aux cieux  en langue fe’efe’e

Notre père qui es aux cieux en langue fe’efe’e
Mbɑ̄’ yòh kɑ́ ntám pūh lɑ́
(ɑ́) Zēn zǒ bɑ̄ lēēntīā
(ɑ́) Ngʉ̀’ ō sɑ́’ mbí pɑ̀h
(ɑ́) Nkə̀’nì mō mɑ̄ sīēcɑ᷅’ sì’ pɑ́’ pūh lɑ́
Hɑ̄ yōh zě’è wúzɑ́ mvǎk līē’
Ndɑ́h nùsìpə̀’ yōh…
pɑ́’ pɑ̌h ndɑ́h yǐ pʉ̀ kɑ́ ngʉ́ yōh nùsìpə̀’ lɑ́
Ǒ sì nʉ́ɑ́ pɑ̀h cō nɑ́ vā’sì
Tɑ́’ tēh yóh nɑ́ nùsìpə̀’
Āmɛ̀n.