500 Expressions

Souhaits de bonne annee en langue duala

Souhaits de bonne annee en langue duala

Ɓonasāŋgō, Ɓonatētɛ̄
Mbú mwá Ɓwâm !
Na tutέ ɲέsɛ̄ ní asām
Di a somέlέ ná :

Ó 2018 Moto tɛ̄ á ɓɛ̄nε JALÁƁWÂM

MUTAM
Na ƁONAM !!!
NDÓLÓ á Ɲambēwēkε
é ɓokumε
Na moto tɛ̄

Na ótéten a ɓāndōlō ɓέsɛ̄ ɓa diŋgεlε
MBÚ MWÁ ƁWÂM !
MÚ wáneye :
ɓá musɔ̄lɔ̄kī
muɗēŋgē mwā lɔndɔ ō loŋgɛ̄
YĀDĪ na ɓâ, ɓā ē ō muwasō
Ɓá muwasō mwa eɓolō pɛ̄
Mɔmbε mā tēlamε

MBŪ MWĀ PĒƝĀ mū ɓāteye ɓadíedi ɓέsɛ̄ dibīyɛ̄
Ǎ Ɓasέ mbota ó miōndā
2018 é ɓέ biɲɔ̄ mumbwa nā tūɓwɛ̄tūɓwɛ̄

A Ɓā musombō ó múnja
musombó mú tōmbe
Diwewē diwewē

NDÓLÓ na MUSAŊGO mwá Tetɛ̄ ɓá ɓέ na bīsɔ̄ ɓέsɛ̄
ƁaTetɛ̄ ɓā tāte !!!
ɓato ɓέsɛ̄

MBÚ MWÁ ƁWÂM !
MBÚ MWÁ ƁWÂM !