500 Expressions

Lyrics Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā: J'ai faim, en langue fe'efe'e (nufi)par Bewardo Ngako

Lyrics Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā: J'ai faim, en langue fe'efe'e (nufi)par Bewardo Ngako

Màmī Pòlī 
Ngɑ̌ lén mɑ́ nzhìèkǔ’ zhí ā lɑ̄ ē ē (x2)
Yáá ncāk mɑ́ ó nā’ nsá’ nkùɑ́ mbú à ē ē ē ē 
Màmí Frǐdà 
Ngɑ̌ lén mɑ́ nzhìèkǔ’ zhí ā lɑ̄ ē ē (x2)
Yáá ncāk mɑ́ ó thʉ̄’ zǒ péé mbú à ē ē ē ē 
Màmí Nathalie 
Ngɑ̌ lén mɑ́ nzhìèkǔ’ zhí ā lɑ̄ ē ē (x2)
Yáá ncāk mɑ́ ó nā’ kʉ̀kə̌ mbú à ē ē ē ē 
Màmí Marī 
Ngɑ̌ lén mɑ́ nzhìèkǔ’ zhí ā lɑ̄ ē ē (x2)
Yáá ncāk mɑ́ ó nā’ kʉ̀khʉ́ɑ́ mbú à ē ē ē ē 

Cīcō’ò màmī 
À màmā è è (x2) 
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā ē ē 
Ǎ yìō è è cīcō’ò màmī
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā
Mɑ́ ɑ̄ ɑ̄ cīcō’ò màmī 
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā
Ǎ yìō è è cīcō’ò màmī
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā
Màmī Felìcitē 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Yáá ncāk mɑ́ ó thʉ̄’ njò’ndák mbú à ē ē 
Màmī Yayā 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Yéé ngɑ̌ kɑ́zɑ̄ kòlə̌’ mbɑ̀ɑ̀ ē ē 

Màmī Virginie 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Nǔkɑ́ ó lɑ̀ nā’ kwǎkú mbú à ē ē 
Màmī Esta 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Kwǎkú nɑ̂’ mbìyā’ shwīē zā lɑ̄ ē ē 
Cīcō’ò Màmī 
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Cīcō’ò Màmī 
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Ǎ yìō è è cīcō’ò màmī
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Ǎ yìō è è cīcō’ò màmī
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Màmī Virginie 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Tɑ̀ càk zǒ lì’ zī kāhā lɑ̄ ē ē 

Màmī Elisa 
Yéé Nzhìèkǔ’ mɑ̀njā’ lā lɑ̄ ēē (x2)
Tɑ́ ó lɑ̀ cə̄ə̄ nzènzèn mā lɑ̄ ē ē 

Cīcō’ò Màmī 
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Ǎ yìō è è cīcō’ò màmī
À màmā è è (x2)
Nzhìèkǔ’ mɑ̀nkō ā

Màmí Polī ō ō ō 
Mǎ Frīda 

Mǎ Kàtàlî 
Mà mà mà

Màmí Marî ngɑ̌ zɑ́ kòkī ō ō ō 
Mɑ̀ ǒ nɑ́h sóh nā tɑ̀ tɑ̀ tɑ̀ tɑ̀ tɑ̀ 
Tɑ̀ à mɑ̄ncō’ tú wèn 

Mǎ Felicitē 
Màmī Yàyây 
Kòlə̌’ mbɑ̀ɑ̀ mbā kɑ̀’ tɑ̄ mbīh kɑ́ lɑ̄ yè 
Mǎ Virginie 
Ǹ kɑ́zɑ̄ Nkòmnkòm nɑ̂’ nzhʉ̀’ 

Màmí Esta ō ō ō 
Kwǎkū zā kɑ̀’ pīh kɑ́ lɑ̄ yè 
Mɑ̀ pɑ̀h kɑ́zēnshì ndáh mbīɑ̄ yāā 
Wèn pʉ̄ɑ̄’ nā ì ndáh mbīɑ̄ ɑ́ yāā pīh 
Wèn nám nā ì ndáh mbīɑ̄ ɑ́ yāā pīh 
Nʉ̌’ mēn nā ō ndáh mbīɑ̄ ɑ́ yāā pīh 
Nʉ̌’ mēn tèn ō ndáh mbīɑ̄ ɑ́ yāā pīh 
Yê yát nɑ̂’ mbīyā’ shwíé mɑ̀nkō’ nshwīāt nɑ́ nzī mǎ lɑ̄ e e e e 
Yê nzhìèkǔ’ mèhsì ā màmī 
Cīcō’ò màmī nzhìé zhí ā yī
Cīcō’ò màmī nzhìé zhí ā mbɑ̀
Cīcō’ò màmī nzhìé zhí ā yī
Cīcō’ò màmī nzhìé zhí ā mbɑ̀
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄ x3
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkū 

Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

[Mbɑ̀ mɑ̀ ǒ kwè’
(Mbɑ̀) mɑ̀ ò kà’ kwé’
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkū

[Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkū 

[Mbɑ̀ mɑ̀ ǒ kwè’
(Mbɑ̀) mɑ̀ ò kà’ kwé’
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mǎ Alice 
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mǎ Màtà
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mbɑ̀ mɑ̀ ǒ kwè’
(Mbɑ̀) mɑ̀ ò kà’ kwé’
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mǎ Marios 
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mǎ … 
Ngɑ̀ kɑ́ …
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

[Mbɑ̀ mɑ̀ ǒ kwè’
(Mbɑ̀) mɑ̀ ò kà’ kwé’
Ngɑ̀ kɑ́zɑ̄
Kwǎkû

Mbɑ̀ mɑ̀ ǒ kwè’
(Mbɑ̀) mɑ̀ ò kà’ kwé’

Kwǎkû